صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دکتر زهرا نوبخت 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دکتر زهرا نوبخت
 

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مشخصات پرسنلی

نام و نام خانوادگی:زهرا نوبخت

رتبه علمی:استادیار

مقطع و رشته تحصیلی:دکترای کاردرمانی

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: za.nobakht@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:nobakht.zahra@gmail.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه:

سایت اختصاصی:

عکس

پروفایل در Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=SHJDiqkAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56495379700

تاریخ بروزرسانی:

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

PhD, in Occupational therapy, (2013 -2017), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR), Tehran, Iran 

M.Sc, in Occupational therapy, (2008-2011), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR), Tehran, Iran 

B.Sc., in Occupational Therapy, (2002-2006), University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR), Tehran, Iran 

زمینه های تخصصی

§  Occupational therapy and mental health

§  Occupational therapy for clients with neurological condition.

§  Occupational therapy for children

§  Caregiver training

§  Telehealth, web-based intervention and evaluation

§  Psychometric 

سوابق آموزشی

Clinical Instructor: The Department of Occupational Therapy, the University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran, 2013-2015, 2019

§  Supervising students in clinical fieldwork

Clinical Instructor: The Department of Occupational Therapy, Shahid Beheshti University of medical Sciences, Tehran, Iran, 2018.

§  Supervising students in clinical fieldwork

Lecturer: The University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran, 2015.

§  Teaching psychosocial developmental disorders

§  Occupational Therapy in Psychiatric Disorders and Mental Retardation

§  The basics of occupational therapy

 

فعالیتهای پژوهشی

§  Chief investigator: A survey on facilitators and barriers of participation for children with CP, 2010-2011.

§  Colleague: CP Quality of life instrument: investigating its validity and reliability in Persian, 2010-2012.

§  Colleague: Investigating motion-related brain function in children with motor developmental disorders using EEG/ERP, 2011.

§  Colleague: Standardization of the screening test of the developmental of infants and newborns Bayley III (Phase I) in children aged 1 to 24 months in Tehran, 2011-2012.

§  Colleague: Standardization of the diagnostic test of the developmental of infants and newborns Bayley III (Phase I) in children aged 1 to 24 months in Tehran, 2011-2012.

§  Chief investigator: Development and evaluation of a web-based intervention for cerebral palsy caring training, 2016-2017.

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

از سال 1397 تا کنون دبیر شورای پژوهش مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

§  Nobakhtt, Z., Rassafiani, M., & RezaSoltani, P. (2011) Validity and reliability of Persian version of Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF) in children with cerebral palsy. Iranian Rehabilitation Journal, 9 (1), 3-10.

§  Soleimani, F., Vameghi, R., Rassafiani, M., AkbarFahimi, N., & Nobakht, Z. (2011) Cerebral palsy: Motor types, gross motor function and associated disorders. Iranian Rehabilitation Journal, 9, 21-31.

§  AkbarFahimi, N., Rassafiani, M., Soleimani, F., Vameghi, R., KazemNejad, A., & Nobakht, Z. (2013) Validity and reliability of Farsi version of cerebral palsy quality of life questionnaire. Archives of Rehabilitation, 13, 73-83.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & RezaSoltani, P., Sahaf, R., & Yazdani, F. (2013) Environmental barriers to social participation of children with cerebral palsy in Tehran. Iranian Rehabilitation Journal, 11, 40-45.

§  SabourEghbaliMostafaKhan, H., Rassafiani, M., Hosseini, SA., AkbarFahimi, N., Hosseini, SS., Soyrtiji, H., & Nobakht, Z. (2013) Comparison of Combination of CIMT and BIM training with CIMT Alone on Fine Motor Skills of Children with Hemiplegic Cerebral Palsy. Iranian Rehabilitation Journal, 11, 46-51.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & RezaSoltani, P. (2013) Influence of childs disability on encountering environmental barriers to participation of children with cerebral palsy. Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 9 (2), 286-294.

§  Soleimani, F., Vameghi, R., KazemNejad, A., AkbarFahimi, N., Nobakht, Z., & Rassafiani, M. (2015) Psychometric properties of the Persian version of cerebral palsy Quality of Life Questionnaire for children. Iranian Journal of Child Neurology, 9 (1), 76.

§  Nobakht, Z., Sourtiji, H., & Rassafiani, M. (2015) Translation, cultural adaptation, validity and reliability of a test: Factors influencing researcher decisions. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 4 (4), 173-183.

§  Nobakht, Z., & Rassafiani, M. (2016) Review of caring training for caregivers of children with cerebral palsy. Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 5 (3), 175-183.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & Hosseini, SA. (2017) Telehealth research in occupational therapy: A scoping review. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 24(12), 534-538.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & Hosseini, SA. (2018) A web-based training for caregivers of children with cerebral palsy: Development and evaluation. Iran J Child Neurol. Autumn 2018; 12(4):65-84.

§  Riyahi, A., Rassafiani, M., Nobakht, Z (2019) Validity and Reliability of Persian Version of Eating and Drinking Ability Classification System (EDACS). International Journal of Therapy and Rehabilitation [online] 26(9):1–11. https://doi.org/10.12968.ijtr.2017.0176

§  Riyahi, A.,  Abdolrazaghi, H., Yazdani, S., Nobakhtt, Z., Rafiei, F (2019) A Comparison of Time Use Patterns and Self-Efficacy between Mothers of Children with Cerebral Palsy and Mothers of Typically Developing Children. Iranian Rehabilitation Journal. 17(4)

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

1399، مداخلات تکامل حرکتی به هنگام در اختلالات نورون محرکه تحتانی در کودکان خردسال، دانشگاه علوم توانبخشی و سلاکت اجتماعی، تالیف

1398، مداخلات کاردرمانی در اختلال تکامل هماهنگی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلاکت اجتماعی، تالیف

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

§  Nobakht, Z., & Mortazavy, SN (Oral presentation), Participation of children with cerebral palsy in leisure activities, Second Iranian student congress of rehabilitation, university of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran, 2010.

§  Nobakht, Z (Workshop), Power Point, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran, 2010.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & RezaSoltani, P (Oral Presentation), environmental barriers to the participation of children with cerebral palsy, 16th Iranian OT national Congress, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2011.

§  Nobakht, Z., & Mortazavy, SN (Poster presentation), Virtual reality: A new therapeutic approach for children with cerebral palsy, First Iranian Neurological Rehabilitation national Conference, university of social welfare and rehabilitation sciences, Tehran, Iran, 2011.

§  Mortazavy, SN., Nobakht, Z., Rassafiani, M., & Sahaf, R (Poster Presentation), Predicting motor development in children with cerebral palsy, 16th Iranian OT national Congress, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2011.

§  Mortazavy, SN., Nobakht, Z., & Rassafiani, M (Poster Presentation), Stretch of the muscles of the upper trunk, 17th Iranian OT national Congress, Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Tehran, Iran, 2012.

§  Nobakht, Z., Rassafiani, M., & RezaSoltani, P (Oral Presentation), Validity and reliability of Persian version of Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF) in children with cerebral palsy, 17th Iranian OT national Congress, Brain and Spinal Cord Injury Research Center, Tehran, Iran, 2012.

§  Nobakht, Z (Journal Club), validity and reliability of the quality of life questionnaire in children with cerebral palsy, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, Tehran, Iran, 2013.

§  Nobakht, Z., & Sabour, H (Poster Presentation), Interventions via the Internet for children with cerebral palsy, 18th Iranian OT national Congress, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran, 2013.

§  Soleimani, F., Azari, N., Nobakht, Z., & Sourtiji, H (Workshop), Preliminary workshop on the theory of development (cognitive, communication, and motor) and practice (with Bayley diagnostic test) in children., Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Tehran, Tehran, Iran, 2014.

§  Soleimani, F., Azari, N., Nobakht, Z., & Sourtiji, H (Workshop), Secondary workshop on the theory of development (cognitive, communication, and motor) and practice (with Bayley diagnostic test) in children., Pediatric Neurorehabilitation Research Center, University of Tehran, Tehran, Iran, 2014.

§  Nobakht, Z., Sourtiji, H., & Rassafiani, M. (Poster Presentation) Translation, cultural adaptation, validity and reliability of a test: Factors influencing researcher decisions, 20th Iranian OT national Congress, International Congress Center of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 2015.

§  Nobakht, Z., & Rassafiani, M. (Poster Presentation) Caring training for parents of children with cerebral palsy, 20th Iranian OT national Congress, International Congress Center of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, 2015.

§  Nobakht, Z., (Oral Presentation) workshop on the theory of development (motor) and practice (with Bayley diagnostic test) in children. , Tehran, Iran, 2018.

§  Nobakht, Z., (oral Presentation) 21th Iranian OT national Congress, International Congress, Tehran, Iran, 2016.

§  Nobakht, Z., (oral Presentation), 23th Iranian OT national Congress, International Congress, Tehran, Iran, 2019

§  Rassafiani, M., & Nobakht, Z. (Poster Presentation), Web-based training for caregivers of children with cerebral palsy: development and a preliminary study, Occupational Therapy Australia 28th National Conference and Exhibition

جوايز و تشويق ها

 
صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی