صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر محمدرضا خدايي اردكاني 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
دكتر محمدرضا خدايي اردكاني
 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خدائي اردكاني

رتبه علمی: استاد

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: Kh.ardakani@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:Kh.4518@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.aspx?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1149

پروفایل در Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=ogjdUiIAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:   http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23667384000

پروفایل در سامانه علم سنجی

Author ID: 23667384000

تاریخ بروزرسانی:

96/08/15

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1370

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

تهران

پزشكي عمومي

1378

بوردتخصصي

روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران

روانپزشكي

زمینه های تخصصی

 

 

 

سوابق آموزشی

نيمسال دوم 84-83، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 86-85، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 86-85،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 86-85،‌روانپزشكي عمومي

نيمسال اول 87-86،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 87-86،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 87-86،‌روانپزشكي معلولين

نيمسال اول 88-87،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 88-87، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 89-88،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 89-88،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 89-88،‌روانپزشكي عمومي و معلولين

نيمسال اول 90-89،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 90-89،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 90-89‌،‌درمانهاي فيزيكي داروئي در بيماريهاي رواني دكترا م

نيمسال اول 91-90،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 91-90،‌سايكو فرماكوتراپي مشترك

نيمسال دوم 91-90،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 92-91، روانپزشكي (كارشناسي)

نيمسال اول 92-91،  روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم 92-91، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول93-92، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم93-92، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول94-93، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم94-93، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول95-94، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم95-94، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم 95-94، روانپزشكي (كارشناسي)

فعالیتهای پژوهشی

بررسي اثر بومتانيد بر كاهش علائم مثبت و منفي و شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات اسكيزوفرني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي علل ژنتيكي كم توان ذهني ارثي همراه بااختلالات روانشناختي در10بيمار به روش توالي يابي  كامل اگزوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

اثر درماني ريلوزول به عنوان درمان كمكي در بهبود علائم مثبت و منفي در افراد مبتلا به اسكيزوفرني نوع مداوم درمركزروانپزشكي رازي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

مقايسه اثر درماني فلووكسامين و پاروكستين در درمان بيماران مبتلا به تريكوتيلومانيا، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير ال كارنوزين به عنوان درمان كمكي روي علائم منفي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، يك مطالعه دوسوكور، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير رالوكسيفن به عنوان درمان كمكي در مردان 20 تا 55ساله مبتلا به اسكيزوفرني مداوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

تحليل نابرابري هاي تصادفات جاده اي و پيامدهاي سلامت آن در ايران و تعيين كننده هاي اجتماعي آنها بر اساس مدل سازمان بهداشت جهاني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير استيل سيستئين به عنوان درمان كمكي در بهبود علايم منفي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مداوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

تبيين عملكرد كاري در مراقبين خانوادگي افراد دچار اختلالات روانپزشكي مزمن: تهيه بسته آموزشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير ممانتين به عنوان درمان كمكي همراه با ريسپريدون بر علائم منفي و شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني طولاني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي ميزان و نوع داروهاي روانپزشكي تجويز شده توسط پزشكان غيرروانپزشك و انطباق آنها با وضعيت رواني مراجعان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي عوامل پيش بيني كننده تشخيص اسكيزوفرنيا به دنبال حمله اول روانپريشي در مطالعه اي شش ماهه، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي شيوع اختلال عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل شهر تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي وضعيت پاسخگويي نظام سلامت به افراد داراي ناتواني جسمي حركتي گيرنده خدمات توانبخشي مراجعه كننده به مراكز جامع توانبخشي شهر تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

مقايسه روش درمان بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا در بخشهاي آموزشي با بخشهاي درماني ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي جمعي بر ارتقاء مهارتهاي زندگي روزانه بيماران...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

ارزيابي و مقايسه كاركردهاي نوروسياكولوژيك در بيماران مبتلا به اختلال شخصيت ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

بررسي نقش تعديل كننده كانون كنترل در رابطه بين خشم و نشخوار خشم با اختلال افسردگي..دانشگاه تهران،استاد مشاور

همبودي اختلال دوقطبي نوع يك و اختلالهاي شخصيت، سيماي باليني بيماران دوقطبي ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيفاستاد مشاور

تعيين اثر بوروپيون بر علائم مثبت، منفي، شناختي، افسردگي و اختلالات حركتي بيماران ....دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

شناسايي الگوهاي شخصيتي و نشانگان روانپزشكي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري: ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

بررسي عوامل پيش بيني كننده اقدام به خودكشي در بيماران اسكيزوفرنيك بستري در ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

ارزيابي وضعيت عملكرد اجرايي مبتلايان به اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

شناسايي اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملكرد جنسي مردان وابسته به مواد افيوني،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

تاثير پرازوسين بر روي علائم كلينيكي اختلال استرس پس از سانحه جتگ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

نشانه شناسي اختلال وسواس فكري عملي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر تهران ...،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،استاد مشاور

بررسي عملكرد و نيمرخ حافظه در بيماران سالمند مبتلا به دمانس نوع الزايمر، اختلال افسردگي اساسي ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

شناسايي الگويي اضمحلال شناختي با توجه به طول مدت و تعداد حملات سايكوز در ...،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

 

طرح هاي پژوهشي از سال 91

طرح تحقيقاتي:Scientific collaboration agreement entitled "unraveling the molecular causes of the major psychiatric disorders، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: بررسي علل خودكشي و فرار بيماران دچارز اختلال روانپزشكي بستري در بيمارستان روانپزشكي رازي، مجري طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي نگرش روانپزشكان فارغ التحصيل سالهاي 1381-1388 نسبت به شيوه آسكي و آزمون مرسوم مصاحبه باليني، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: ارزشيابي دروني گروه روانپزشكي در سال 1388، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: تبديل پلي فارمسي به منو فارمسي در بيماران اسكيزوفرنياي طول كشيده بيمارستان روانپزشكي رازي، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: بررسي اثر بومتانيد به عنوان داروي كمكي به همراه ريسپريدون در درمان علائم منفي اسكيزوفرنياي طول كشيده، مجري طرح

طرح تحقيقاتي: ساخت و بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه كيفيت زندگي سالمندان ايراني، داور طرح

طرح تحقيقاتي: مقايسه تشخيص بيماران رواني مجرم ارجاعي از قوه قضائيه به بيمارستان رازي از نظر اختلالات محور يك و دو و سه بر حسب DSM-IV-TR با بيماران غيرارجاعي، داور طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي سير تحولي عملكرد حافظه حركتي آشكار و پنهان از جواني تا سالمندي، داور طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي 100خانواده داراي فرزند مبتلا به ناتواني ذهني اتوزومي مغلوب در استان يزد با روش whole exome sequencing، داور طرح

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

معاونت آموزشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 91 تا کنون

معاونت درمان دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی از سال 93 تا 95

معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی از سال 90 تا 93

ریاست مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی از ارديبهشت ماه سال 1383 لغایت 1390

دبیر شورای آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عضو هیئت ممیزه دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

عضو هیئت تجدیدنظر تخلفات هیئت علمی وزارت بهداشت

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضو هيات بورد تخصصي روانپزشکی

عضو طراحی سوالات دستیاری و پره بورد

عضوهیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان(بازرس)از سال 95

عضو شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت از سال 93 تاکنون

عضو کمیسیون پزشکی قانونی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی روانپرستاری ایران

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی IRJ

داور مجله علمی پژوهشی طب توانبخشی

داور مجله علمی پژوهشی سالمند

داور مجله علمی پژوهشی کومش سمنان

داور مجله علمی پژوهشی روانپرستاری

داور مجله علمی پژوهشی IJP

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

- عنوان مقاله: مديريت ارائه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي، عنوان، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي، دوره 7، شماره 2، سال انتشار مجله : تابستان 1385

- عنوان مقاله: تاثير خشونتهاي جنسي در بروز اختلال استرس پس از ضربه، عنوان، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي، دوره 7، شماره 4، سال انتشار مجله : زمستان 85

- عنوان مقاله: آتروفي و پويكيلودرما به دنبال تماس پوستي با گاز خردل : گزارش يك مورد، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه بيماريهاي پوست، دوره 10، شماره 4، سال انتشار مجله : زمستان 1386

- عنوان مقاله: تاثير پرازوسين بر روي علائم كلينيكي اختلال استرس پس از سانحه جنگ، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمي پژوهشي طب جانباز، سال 3، شماره11، ISC، سال انتشار مجله : بهار 1390

- عنوان مقاله: تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر عملكرد جنسي مردان وابسته به مواد افيوني، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي،دوره 12، شماره 5 ، ISC، سال انتشار مجله : زمستان 1390

- عنوان مقاله: اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي جمعي بر ارتقاي مهارتهاي روزمره بيماران اسكيزوفرنيا، عنوان، شماره و ايندكس مجله: پژوهش در علوم توانبخشي، سال 8، شماره 1، سال انتشار مجله : فروردين و ارديبهشت 91

- عنوان مقاله: تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر درمان اعتياد افراد مراجعه كننده به كلينيك تهران، عنوان، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمي طب توانبخشي، دوره 1، شماره 1، سال انتشار مجله : بهار 91

- عنوان مقاله: مقايسه عملكرد اجرايي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي نوع I، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله توانبخشي-  د وره چهاردهم-  سال سوم

- عنوان مقاله: بررسي تاثير مواجهه با محل رويداد آسيب زاد در كاهش علائم جانبازان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله علمي پژوهشي طب جانباز – سال ششم- شماره بيست و دوم

- عنوان مقاله: خشونت خانگي در ايران، عنوان ، شماره و ايندكس مجله:      فصنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي- سال سيزدهم- شماره 50

- عنوان مقاله: مقايسه اثر درماني فلووكسامين و پاروكستين در درمان بيماران مبتلا به تريكوتيلومانيا، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره سوم- شماره دوم

- عنوان مقاله: اثر درماني ريلوزول به عنوان درمان كمكي در بهبود علائم افراد مبتلا به اسكيزوفرني نوع مداوم، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله پزشكي اروميه- دوره بيست و پنجم- شماره دهم

- عنوان مقاله: بررسي علائم اختلال واسواس فكري- عملي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر تهران، عنوان، شماره و ايندكس مجله: روان پرستاري- دوره اول- شماره دوم

- عنوان مقاله: بيمارستان روانپزشكي رازي در گذر تاريخ، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران- سال بيستم- شماره سوم

- عنوان مقاله: شناسايي عوامل خطر زمان تا ترخيصهاي مكرر بيماران دچار اختلال دوقطبي با استفاده از مدل درستنمايي تاوانيده داراي شكنندگي مشترك گاما در مقايسه با مدل برون شكنندگي، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علوم پزشكي رازي- دوره بيست و سوم- شماره صد و چهل و دوم

- عنوان مقاله: بررسي انواع داروهاي روانپزشكي تجويز شده توسط پزشكان غير روانپزشك و انطباق آنها با وضعيت رواني مراجعين آن پزشكان در شهر كرج، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله پزشكي اروميه- دوره بيست و ششم- شماره ششم

- عنوان مقاله: تاثير مراقبتي معنوي بر سلامت معنوي وابستگان به آمفتامين، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره اول- شماره سوم

- عنوان مقاله: بررسي تاثير خاطره گويي بر توانايي‌هاي شناختي سالمندان دچار نارسايي شناختي خفيف، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره اول- شماره چهارم

- عنوان مقاله: ارتباط مشخصات بيماران رواني با فرار آنان از مركز روانپزشكي رازي، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره دوم- شماره چهارم

- عنوان مقاله: مجموعه حداقل داده ها براي كارت سلامت اسكيزوفرنيا، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 

- Title: A placebo- controlled study of raloxifene added to risperidone in men with chronic schizopherenia

Journal ,VOL,NO:     Acta Medica Iraica 53(6)

Authors : MR Khodaie Ardakani- M Khosravi- R Zarinfard- S Nejati

Year of publication:     2015

-Title: Minocycline add- on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: randomized double- blind placebo- cotrolled study

Journal ,VOL,NO:     Psychiatry Research (215)

Authors : MR Khodaie Ardakani- O Mirshafiee- M Farokhnia- M Tajdini- Seyed MR Hosseini- A Modabbernia- F Rezaei- B Salehi- H Yekehtaz- M Ashrafi- M Tabrizi- S Akhonzadeh

Year of publication:     2014

- Title: Granisetron as an add- on to rosperidone treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: randomized double- blind placebo- controlled study

Journal ,VOL,NO:     Journal of psychiatric research (47)

Authors : MR Khodaie Ardakani- S Seddighi- A Modabbernia- F Rezaei- B Salehi- m Ashrafi- N Shams Alizade- M Mohammad Karimi- GR Esfandiari- R Hajighaee- S Akhondzade

Year of publication:     2013

- Title: Minimum data set for eledtronic health card of schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Annals Of Military & Health Sciences Research 13(2)

Authors : M Ghazisaeidi- R Safdari- MR Khodaei Ardakani- M Hamidi

Year of publication:     2015

- Title: A placebo- controlled study of tripisetron added to risperidone for the treatment of negative symptoms in chornic and stable schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Psychopharmacology

Authors : M Noroozian- S Ghasemi- Seyed MR Hosseini- AH Modabbernia- MR Khodaie Ardakani- O Mirshadiee- M Farokhnia- M Tajdini- F Rezaie- B Salehi- M Ashrafi- H Yeketaz- M Tabrizi- S Akhondzade

Year of publication:     2013

- Title: The effedts of pioglitazone adjuvant therapy on negative symptoms of patients with chronic schizophrenia: a double- blind and placebo controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Human Psychopharmacology (31)

Authors : N Iranpoor- A Zandifar- M Farokhnia- AH Goguol- H Yeketaz- MR Khodaie Ardakani- B Salehi- S Esalatmanedh- P Mohammadinejad- A Zeinoddini- S Akhonzade

Year of publication:     2016

- Title: Riluzole combination therapy for moderate- to- severe major depressive disorder: A randomized, double- blind, placebo- controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Journal Of Psychiatric Research (75)

Authors : E Salardini- A Zeinoddini- P Mohammadinejad- MR Khodaei Ardakani- N Zahraei- S Akhonzade

Year of publication:     2016

- Title: Caregivers quality of life and quality of services for children with cancer: a reciew from Iran

Journal ,VOL,NO:     Golban Journal Of Health Science 5(3)

Authors : H Sajjadi- M Vameghi- M Ghazinour- MR Khodaei Ardakani

Year of publication:     2013

- Title: The investigation of construct validity of diagnostic and statistical manual of mental disorder-5 personality traits on Iranian sample with antisocial  and borderline personality disorders

Journal ,VOL,NO:     International Jouanal Of Preventive Medicine 5(13)

Authors : M Amini- A Pourshahbaz- P Mohammadkhani- MR Khodaie Ardakani

Year of publication:     2014

- Title: Cost predidtion of antipsydhotic medication of psychiatric disorder using artifidial neural vetwork model

Journal ,VOL,NO: Journal of research in medical sciences

Authors : :     A Mirabzadeh- EBahkshi- MR Khodair Ardakani- MR Kooshesh- B Riahi Mahabadi- H Mirabzadeh- A Biglarian

Year of publication:     2013

- Title: Antipsychotic polypharmacy versus monotherapy in elderly patients with chornic schizophrenia: a clinical trial

Journal ,VOL,NO:     Bulletion Of Clinical Psychopharmacology 24(4)

Authors : A Mirabzadeh- H Shemshadi- MR Khodaei Ardakani- G Sadighi- S Hashempour

Year of publication:     2014

- Title: A double- blind, placebo controlled, randomized trial of riluzole as an adjunct to risperidine for treatment of negative symptoms in patients with chronic schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Psychopharmacology (231)

Authors : M Farokhnia- M Sabzabadi- h p ourmahmood- MR Khodaei Ardakani- Seyed MR Hosseini- H Yeketaz- M Tabrizi- F Rezaei- B Salehi- S Akhondzadeh

Year of publication:     2014

- Title: N- acetylcystiene as an adjunct to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with chronic schizophrenia: a randomized, double- blind, placebo- controlled stydy

Journal ,VOL,NO:     Clinical Neuropharmacology 36(6)

Authors : M Farokhnia- A Azarkolahi- F Adinehfar- MR Khodaei Ardakani- Seyed MR Hosseini- H Yeketaz- M Tabrizi- F Rezaei- B Salehi- Seyed MH Sadeghi- M Moghadam- F Gharibi- O Mirshafiee- S Akhondzadeh

Year of publication:     2013

- Title: Raloxifene adjunctive therapy for postmenipausal women suffering from chronic schizophrenia: a ransomized double- blind and placebo controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Daru Journal Pharmaceutical Sciences 22(55)

Authors : G Kianimehr- F Fatehi- S Hashempoor- MR Khodaei Ardakani- F Rezaei- A Nazeri- L K ASHANI- S Akhondzadeh

Year of publication:     2014

- Title: Pattern of psychotropic drug prescription in the elderly with chronic schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Iranian Rehabilition Journal 11(17)

Authors : MR Khodaei Ardakani- A Mirabzadeh- H Shamshadi- Z Ashrafi- M Ranjbar- G Faizzadeh- M Samiei- AR Khodaei

Year of publication:     2013

- Title: Investigating the attitude of graduate psychiatrists towards objective structured clinical examination (OSCE) AND conventional clinical interview exmination

Journal ,VOL,NO:     Iranian Journal psychiatry 9(2)

Authors : A Nazeri- A Mirabzadeh- M Karimloo- O Rezaei- F Fadaei- N Alibeigi- R Mazinani- M Samiei- MR Khodaei Ardakani

Year of publication:     2014

- Title: Treatment of depression in the elderky: a systematic review

Journal ,VOL,NO:     Iranian rehabilitation journal  16(10)

Authors : A Mirabzadeh- MR Khodaei Ardakani

Year of publication:     2012

- Title: Self stigma among people with bipolar- I disorder in Iran

Journal ,VOL,NO:     Iranian Rehabilitation Journal 13(1)

Authors : G Sadighi- MR Khodaei Ardakani- F Fadai- A Mirabzadeh- AR Khodaei

Year of publication:     2013

- Title: The relationship between five- factor model and DSM-5 personality traits on patients with borderline personality disorder

Journal ,VOL,NO:     Iranian Journal of Clinical Pcychology 2(2)

Authors : MM Amini- A Pourshahbaz- P Mohammadkhani- MR Khodaei Ardakani- M Lotfi

Year of publication:     2014

- Title: The DSM-5 levels of personality functioning and severity of Iranian patients with antisocial and borderline personality disorders

Journal ,VOL,NO:     Iran Red Crescent Med 17(8)

Authors : M Amini- A Pourshahbaz- P Mohammadkhani- MR Khodaei Ardakani- M Lotfi

Year of publication:     2015

- Title: The effect of sleep restriction treatment on quality of sleep, sleep medication intake, and daytime function among the elderly who were members of jahandidegan center in Shiraz, in 2010

Journal ,VOL,NO: Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research 18(2)

Authors : H Khankeh- Sh Ahmadi- F Mohammadi- M Fallahi- MR Khodaei Ardakani- F Alipoor

Year of publication: 2014   

- Title: The journey between ideal and real: experiences of beginners psychiatric nurses

Journal ,VOL,NO: Iranian Journal Of Nursing And Midwifery Research 19(4)

Authors : H Khankeh- D Khorsandi- Zavareh- MR Khodaei Ardalani- SL Ekman- K Bohm- M Nakhaie- m Ranjbar- M Castren

Year of publication: 2014    

- Title: Identifying Some Risk Factors Of Time To Recurrent Relapses In Bipolar I Disorder Patients Using Frailty Model Of Survival Analysis

Journal ,VOL,NO: Journal of Psychiatry 19(4)

Authors : Seyede Solmaz Taheri, Mohammad Reza Khodaie Ardakani, Masoud Karimlou, Mehdi Rahgozar

Year of publication: 2016

- Title: Granisetron as an add-on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: Randomized double-blind placebo-controlled study

Journal ,VOL,NO: Journal of psychiatric research, 47(4)

Year of publication: 2013

- Title: A placebo-controlled study of tropisetron added to risperidone for the treatment of negative symptoms in chronic and stable schizophrenia

Journal ,VOL,NO: Psychopharmacology, 21

Year of publication: 2013

- Title: Patern of antipsychotic use and its determinants in razi psychiatric hospital

Journal ,VOL,NO: Iranian rehabilitation journal, 10(15)

Year of publication: 2012

- Title: A placebo controlled study of the propentofylline added to risperidone in chronic schizophrenia

Journal , VOL,NO: progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 32

Year of publication: 2008

- Title: Prevalence of metabolic syndrome among an Iranian cohort of inpatients with schizophernia

Journal ,VOL,NO: Int.j. psychiatry in medicine, 39(4)

Year of publication: 2009

- Title: External urethral stenosis: a latent effect of sulfur mustard two decades post-exposure

Journal , VOL,NO: International journal of dermatology,

Year of publication: 2009

- Title: Relationship between job burnout and work performance in a sample of Iranian mental health staff

Journal ,VOL,NO: African Journal Of Psychiatry, 12(1)

Year of publication: 2009

- Title: the moderating role of locus of control on the relationship between anger and depression in patients with major depression disorder

Journal , VOL,NO: Procedia, 30

Year of publication: 2011

- Title: The moderating role of locus of control on the relationship between anger rumination and depression in patients with major depression disorder

Journal ,VOL,NO: Procedia, 30

Year of publication: 2011

- Title: A placebo controlled trail of bupropion for improving the positive and negative symptoms of schizophrenia

Journal , VOL,NO: International journal of collaborative , 4(6)

Year of publication: 2012

- Title: Evaluation of prevalence and effective factors on changing the diagnosis form mood disorders to schizophrenia after six years

Journal ,VOL,NO: Iranian J psychiatry, 3(2)

Year of publication: 2008

- Title: A double blind placebo controlled trail of bupropion for smoking abstinence and cognition improvement in schizophrenia

Journal , VOL,NO: Minerva psichiatrica , 51(4)

Year of publication: 2010

- Title: Review of abuse and violence against women and children in psycho-social rehabilitation centres

Journal ,VOL,NO: Iranian rehabilitation journal , 7(9)

Year of publication: 2011

- Title: Pattern of smoking and nicotine dependence in patients with psychiatric disorders

Journal , VOL,NO: Tanaffos, 11(1)

Year of publication: 2012

- Title: Is cognitive executive function distinguishing schizophrenia from bipolar disorder?

Journal ,VOL,NO: Middle east journal of psychiatry and alzheimers, 2(1)

Year of publication: 2011

- Title: Sezary syndrome, Kaposi sarcoma and generalized dermatophytosis 15 years after sulfur mustard gas exposure

Journal ,VOL,NO: Journal of dermatological case reports, 3

Year of publication: 2012

- Title: The application of theta burst stimulation in negative symptoms of patients with schizophrenia

Journal ,VOL,NO: Zahedan journal of research in medical sciences, 14(10)

Year of publication: 2012

- Title: Treatment of depression in the elderly

Journal , VOL,NO: IRJ,

Year of publication:

- Title: efficacy of selegiline add on therapy to risperidone in the treatment of the negative symptoms of schizophrenia: a double blind randomized placebo- controlled study

Journal ,VOL,NO: Human psychopharmacology, 22

Year of publication: 2007

2- چاپ كتاب

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

تاليف كتاب "راهنماي جامع نظري و عملي در اختلال استرس پس از ضربه PTSD"، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، 1386

ترجمه كتاب  كاستن از انگ بيماري رواني، دانژه، 1388

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد اول، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد دوم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد سوم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد چهارم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري ايلور جلد پنجم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد ششم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تايلور جلد هفتم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تيلور  جلد هشتم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تيلور جلد نهم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ترجمه بخشي از كتاب اصول پرستاري تيلور جلد دهم، موسسه فرهنگي حيان، 1386

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

آذرماه 1392، اولين همايش سلامت معنوي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، نويسنده مقاله: بررسي تاثير گروه درماني با گرايش معنوي با سفر به اماكن مذهبي روي بيماران سالمند با اختلال اسكيزوفرنياي بيمارستان روانپزشكي رازي

2014، Alcohol and alcokolism، دانشگاه آكسفورد، نويسنده مقاله: A qualitive study on methamphetamine related sexual harm in iran

1392، سي امين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن علمي روانپزشكي ايران، نويسنده مقاله: مقايسه اثر درماني فلووكسامين و پاروكستين در درمان بيماران مبتلا به تريكوتيلومانيا

1392، هفتمين كنگره دانش اعتياد، مركز همايش هاي بين المللي رازي، نويسنده مقاله

1394، سي و دومين كنگره ساليانه انجمن روانپزشكان ايران، انجمن علمي روانپزشكي ايران، نويسنده مقاله: Consideration of the kinds of the psychiatric medidations prescribed by non-psychiatric physicians and….

ارديبهشت 1388، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، بررسي ميزان فراواني مصرف سيگار و وابستگي به مواد مخدر در اسكيزوفرنيا و...

1384، انجمن پزشكي خواب ايران، بررسي اثر مواجه سازي بر روي اختلال كابوس مرتبط با حوادث آسيب رسان

1384، انجمن پزشكي خوب ايران، تاثير پرازوسين بر روي خواب و ساير علائم كلينيكي اختلال استرس پس از سانحه جنگ

1384، انجمن پزشكي خوب ايران، بررسي فراواني اختلال خواب در تعدادي از آزادگان مبتلا به PTSD جنگ عراق عليه ايران

1386، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، بررسي نيمرخ رواني و علائم اختلال استرس پس از ضربه ...

اسفند 1386، مركز بهداشت رواني، بررسي درمان شناختي رفتاري گروهي به عنوان روشي براي پيشگيري از عود افسردگي در جانبازان مبتلا به PTSD

اسفند 1386، مركز بهداشت رواني، بررسي علائم روانشناختي و شدت اختلال استرس پس از ضربه در مبتلايان به PTSD با و بدون سوء مصرف مواد

اسفند 1386، مركز بهداشت رواني، بررسي ميزان شيوع اختلالات روانشناختي در تعدادي از جانبازان شيميايي جنگ تحميلي عراق عليه ايران

بهمن 90، نظام پزشكي، بررسي تاثير تفريح درماني گروهي به عنوان يك عامل نشاط بر روي بيماران سالمند با اختلال روانشناختي مزمن ...

خرداد 86، دانشگاه تربيت معلم تهران، عصب روانشناختي و PTSD

خرداد 89، دانشگاه علوم پزشكي ايران، پيشگيري و درمان اعتياد به مواد: نقش تحقيقات ژنتيكي و نوروبيولوژيكي

خرداد 89، دانشگاه علوم پزشكي ايران، اختلال استرس پس از سانحه و اعتياد

خرداد 89، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر عملكرد جنسي افراد وابسته به مواد افيوني

1388، انجمن علمي روانپزشكان، بررسي اثرات داروي بوپروپيون سريع رهش ايراني بر روي بيماران مبتلا به...

پاييز 89، انجمن علمي روانپزشكان، ارزيابي وضعيت عملكرد اجرايي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و مقايسه آنان...

پاييز 89، انجمن علمي روانپزشكان، شيوع سندرم متابوليك در بيماران اسكيزوفرنيك بستري

پاييز 89،انجمن علمي روانپزشكان، بررسي ميزان سلامت عمومي و شيوع اختلالهاي روانشناختي در دانشجويان...

پاييز 89، انجمن علمي روانپزشكان، بررسي ميزان رضايت زناشويي و اختلالات روانشناختي در همسران ...

بهمن 89، انجمن، شناسايي الگوي اضمحلال شناختي با توجه به طول مدت و تعداد حملات روانپريشي ...

اسفند 90، تالار امام بيمارستان امام خميني، اثر شيوه هاي درماني ريتالين، نروفيدبك، آموزش مديريت والدين و تعامل سه روش در اختلال كمبود توجه ...

دي 86، دانشگاه شاهد، بررسي ويژگيهاي شخصيتي و علائم اصلي اختلال استرس پس ازسانحه در نمونه اي از...

بهمن 86، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، بررسي ميزان شيوع اختلالات روانشناختي در تعدادي ازجانبازان شيميايي جنگ ...

اسفند 89، كيش، بررسي حقوق بيماران رواني در مراكز روانپزشكي

آبان 90، انجمن روانپزشكي ايران، تغيير الگوي مصرف داروهاي ضد روانپريشي از چند دارويي به تك دارويي ..

آبان 90، انجمن روانپزشكي ايران، بررسي سوء مصرف مواد مخدر و محرك در بيماران بستري در اورژانس مركز ...

آبان 90، انجمن روانپزشكي ايران، نشانه شناسي اختلال وسواس فكري- عملي با تكيه بر فرهنگ ايراني

مهر 89، دانشگاه علوم پزشكي ايران،  بررسي حقوق بيماران رواني در مراكز روانپزشكي

مهر 89، پژوهشكده جانبازان، توانبخشي رواني در نابينايي

2011, European Psychiatry, Is executive function distinguishing schizophrenia from…

2011, European Psychiatry, Predictors of mental health distress in mothers with autism children

2011, European Psychiatry, The comparison between resiliency and mental health among…

Fall 2008, IRAN, Evaluation of prevalence and effective factors on the change of diagnosis in mood disorders to…

2007, Razi, An outbreak of cutaneus leishmaniasis after earthquake at bam, iran

جوايز و تشويق ها

پژوهشگر برتر در سال 1394

استاد نمونه سال 95

استاد نمونه سال 94

استاد نمونه سال 93

استاد نمونه سال 92

استاد نمونه سال 91

استاد نمونه سال 89

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی