صفحه اصلي > لیست دانش آموختگان 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
لیست دانش آموختگان
 

اسامي فارغ التحصيلان گروه روانپزشكي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

 

1.        بررسی شیوع اختلال عملکرد جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان مراجعه کننده به کلینیک های مادر و کودک شهر تهران - اکبری مهر ، ماندانا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹

 

2.        تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های مقایس فاصله اجتماعی و مقیاس خطرناک بودن جهت بررسی نگرش شاغلین حرف بهداشت روان نسبت به انگ بیماریهای شدید روان پزشکی در ایران - رنجبر کرمانی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹

 

3.        نقش سبک دلبستگی و از دست دادن والدین در سن زیر ۱۸ سال در مبتلایان به وابستگی به تریاک در مراجعین به مرکز ملی مطالعات اعتیاد -  ضیاء قزوینی ، بهراد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation ، ۱۳۸۹

 

4.        ارزیابی وضعیت عملکرد اجرایی مبتلایان به اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی - کامران درخشان ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹

 

5.        بررسی شیوع انواع ومحتوای توهمات در بیماران اسکیزوفرنیک مزمن بستری در بیمارستانروانپزشکی رازی در سال ۷۹-۸۰ -دلیلی ،مریم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۰

 

 

6.        بررسی مقایسه ای اختلالات زبان بر اساس آزمون زبان پریشی فارسی در بین دو زیر گروه پارانوئید و غیر پارانوئید بیماران بیماران اسکیزوفرن مزمن روانپزشکی رازی در سال ۱۳۸۰- پروا، فرزام ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱

 

7.        بررسی عوامل موثر بر طول مدت بستری بیماران روانی در مرکز روانپزشکی رازی در شش ماهه دوم سال ۱۳۷۹- فخاریان ، فرشید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱

 

8.        بررسی آسیب شناسی روانی بر حسب سیاهه نشانگان روانی تجدیدنظر شده ۹۰ در بیماران مبتلا به نشانگان روده تحریک پذیر مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران از ابتدای مهر ۱۳۸۹ تا ابتدای مهر۱۳۹۰ -فرزانه ، ندا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰

 

9.        بررسی فرسودگی شغلی و عوامل موثربرآن در کارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی در سال ۱۳۸۱- ایرانی ، شهرام ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۱

 

 

10.     بررسی عوامل عینی و مداخله پذیر تاب آوری در برابر وابستگی به مواد در پسران مردان وابسته و غیروابسته به مواد- کیانی دهکردی ، منصوره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

11.     بررسی نقش یکی از عوامل مزاجی شخصیت ( تازه جویی )درسوء مصرف یاوابستگی به مواداپیوئیدی -حاج سیدجوادی ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

12.     بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و سلامت روان در مادران کودکان اتیستیک -افشاری ، رامین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

13.     بررسی همبستگی شاخص های اصلاح شده سطح بزاقی لیتبم وسطح سرمی آن درپیش بینی مسمومیت لیتم بیماران روانی بستری درمرکزآموزشی درمانی رازی درسال ۱۳۸۴-۱۳۸۵- اسدی ، عباسعلی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

14.     بررسی شیوع انواع هذیان دربیماران اسکیزوفرنیک بااقامت طولانی دربیمارستان روانپزشکیرازی سال ۱۳۸۲-۱۳۸۳- جعفری نژاد، کامران ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

15.     فراوانی اختلالات حرکتی دیررس ناشی ازداروهای آنتی سایکوتیک دربیماران اسکیزوفرنیک بیمارستان رازی -طبیبی ، ناصر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

16.     بررسی ارتباط بین بیماری دوقطبی نوع Iو پلی مورفیسم ژن مونوآمین اکسید از Aدرجمعیت ایرانی- اسلامی امیرآبادی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴

 

17.     بررسی الگوهای شخصیتی بیماران مبتلابه صرع مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان دکترشریعتی بین سالهای ۸۲-۸۳- احراری رودی ، فریده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

18.     مقایسه تاثیر ریسپریدون با هالوپریدول برنشانه های مثبت اسکیزوفرنیا - قاروئی ، ماريا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴

 

19.     مقایسه تاثیرریسپریدون با هالوپریدول بر نشانه های عمومی اسکیزوفرنیا- جعفری ، فیروزه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴

 

 

20.     بررسی شیوع وشدت علائم ونشانه های وسواسی - اجباری وبرخی عوامل موثربرآن دربیماران اسکیزوفرنیک بستری دربیمارستان روانپزشکی رازی تهران -هدایتی ، کوروش ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

21.     تاثیر ریسپریدون بر نشانه های منفی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای باهالوپریدول- کیمیاقلم ، پونه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

22.     مقایسه تغییرات متابولیک ناشی از مصرف داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک دربیماران اسکیزوفرنی مرکز روانپزشکی رازی- کمالی ، محمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۴

 

23.     سودمندی درمان ترکیبی ،برنامه گروهی فرزندپروری مثبت و دارودرمانی بر علائم وشیوه های تربیتی کودکان ۳-۱۲ ساله مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی درمقایسه باهر یک ازاین درمانها به تنهایی- فرمند، آتوسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

24.     بررسی دلایل تجویز الکترو شوک درمانی دربیمارستان آموزشی درمانی روان پزشکی رازی- رضایی ، امید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

25.     تاثیر ریسپریدون برنشانه های شناختی اسکیزوفرنیا، مقایسه ای باهالوپریدول- دانشمند، رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

26.     بررسی سلامت روان ومهارتهای مقابله ای دربیماران بااختلال هویت جنسی- عسگری ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

27.     بررسی مقایسه ای فشارروانی وراهبردهای مقابله ای درمراقبین بیماران اسکیزوفرنیک مزمن ومراقبین بیماران دوقطبی مزمن- اردشیرزاده ، منصوره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

28.     مقایسه روش درمان بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیادر بخش های آموزشی با بخش های درمانی مرکز روانپزشکی رازی -نعیمی ، جواد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۶

 

29.     بررسی عملکرد و نیمرخ حافظه دربیماران سالمند مبتلا به دمانس نوع آلزایمر، اختلال افسردگی اساسی وسالمندان بهنجار -اطمینان ،محمودرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۶

 

30.     بررسی مقایسه ای انگ ( استیگما )بیماری روانی درخانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا واختلال افسردگی عمده بدون خصایص روانپریشی -شاه ویسی ، بهمن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۵

 

31.     بررسی رابطه شدت علائم و مهارت کلامی کودکان مبتلا به اختلالات اتیستیک با راهبردهای مقابله ای و میزان استرس مادران- کاکاسلطانی ، بابک ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۶

 

32.     بررسی عوامل پیش بینی کننده اقدام به خودکشی در بیماران اسکیزوفرنیک بستری در بیمارستانهای روانی و بخشهای روانپزشکی تهران -پاکدل ، پریسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

33.     تعیین اثر بوپروپیون برعلایم مثبت ، منفی شناختی ،افسردگی واختلالات حرکتی بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا- اکبرپور، فرشاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

34.     شناسایی نقش سبک های دلبستگی و فقدان والدین دردوران کودکی بااقدام به خودکشی دردوران بزرگسالی دربیمارستان لقمان- زمانی ، لیدا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتعوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

35.     سنجش کارکرد خانواده وابعادآن دربیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا ، اختلال دوقطبی نوع ۱ ونارسایی مزمن کلیه- گیلانی پور، مهسا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوابخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

36.     بررسی سلامت روان دربین زندانیان ساکن زندانهای زندان اوین ، ندامتگاه مرکزی کرج ، زندان رجایی شهرکرج و بازداشتگاه امورمالی تهران سال ۱۳۸۷- رضابخش ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

37.     شناسایی الگوهای شخصیتی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس- میرزایی قمی ، منصور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۷

 

38.     هنجاریابی تست تعارض SIRS- خرم رودی ، مصطفی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی:  university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۳

 

39.     مقایسه اثر درمانی لیتیوم همراه با توپیرامات ، و لیتیوم همراه با پلاسبو، در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی I، فاز مانیا، بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی- میرسپاسی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲

 

 

40.     مقایسه اثربخشی کوئیتیاپین و ریسپریدون در درمان تکمیلی اختلال وسواسی -جبری مقاوم به درمان- فتحی واوسری ، وحیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲

 

41.     بررسی تأثیر Riluzole به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی نوع مداوم دربیمارستان روانپزشکی رازی- محمود،حسین پور ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲

 

42.     بررسی تأثیر گروه درمانی معنوی -مذهبی بر وضعیت روانی و رفتاری بیماران مرد مبتلا به روان پریشی ناشی از مصرف مت آمفتامین بستری در مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی- کاظمی ظریف ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳

 

43.     مقایسه تاثیر ترکیب سه گیاه دارویی کرفس ,شوید و چای سبز با دارونما در درمان سندرم متابولیک مبتلایان به اسکیزوفرنی- توکلی ،امی تیس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳

 

44.     بررسی مقایسه ای اثربخشی کپسول زعفران نسبت به دارونما بر نشانه های شناختی ، علائم مثبت ، منفی و عمومی و جلوگیری از بروز نشانگان متابولیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی تحت درمان با الانزاپین- موسوی ،سیده بنت الهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲

 

45.     مقایسه نگرش شاغلین حرف بهداشتی نسبت به انگ بیماریهای شدید روانپزشکی در بیمارستان روانپزشکی و بیمارستان عمومی دارای بخش روانپزشکی و بیمارستان عمومی فاقد بخش روانپزشکی- ثابتی ،آرش ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳

 

46.     بررسی شیوع انواع اختلال عملکرد جنسی و رابطه آن با متغیرهای زمینه ای - پیروی ،پیمان ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۳

 

47.     مطالعه اثربخشی درمان کمکی با آلوپورینول درمرحلة حاد شیدایی )مانیا( در بیماران بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی- پژوم ،ساناز ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳

 

48.     بررسی تاثیر سرترالین در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در مرکزروانپزشکی رازی - علی فتاحی ،رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۴

 

49.     بررسی مقایسه ای میزان ونوع داروهای روانپزشکی تجویز شده توسط پزشکان غیرروانپزشک و انطباق آن با وضعیت روانی مراجعان در شهرکرج- اشکواری ،سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳

 

50.     بررسی تاثیر لاموتریژین به عنوان درمان کمکی در اسکیزوفرنی :یک مطالعه دو سو کور با کنترل دارونما- قناویزی ،علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴

 

51.     عوامل پیش بینی کننده تشخیص اسکیزوفرنیا به دنبال حمله اول روانپریشی در مطالعه ای شش ماهه- هاشم پور، سارا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳

 

52.     مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی ، کلومیپرامین و درمان ترکیبی در بهبود علایم وسواسی -جبری و سطح کلی اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی –جبری- توکلیان ،نجمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۴

 

53.     تعیین عوامل مرتبط با مدت زمان روانپریشی درمان نشده در مراجعان دچار حمله اول روانپریشی به مرکز روانپزشکی رازی- عطارزاده ، علیرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  Unerversity of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۳

 

54.     اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی در اختلال افسردگی عمده- مطری ،آزاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Research Sciences   ، ۱۳۹۴

 

55.     مقایسه سرعت پاسخ دهی درمان به والپروات سدیم در حمله مانیا بیماران مبتلا به اختلال دو قطبی نوع Iهمراه با علائم روانپریشانه با دو روش بارگیری خوراکی سریع و تیتراسیون آهسته- فریدنیا، پانته آ ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Research Sciences   ، ۱۳۹۴

 

56.     مقایسه اثر درمانی ترکیب والپروات سدیم با ریسپریدون و والپروات سدیم با آریپیپرازول در بیماران بستری با تشخیص اختلال دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا مختلط"بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی "- دیه جی ، بهمن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Research Sciences   ، ۱۳۹۴

 

57.     بررسی تاثیر بوپروپیون بر عملکرد جنسی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به درمانگاه کامرانی- پالیزوان ، محمد علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴

 

58.     بررسی تأثیر ممانتین به عنوان درمان کمکی در بهبود علایم منفی و شناختی دربیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مداوم یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور- نجاتی ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴

 

59.     بررسی اثر داروی بومتانید بر کاهش علائم مثبت و علائم منفی و علائم شناختی در بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی- مظلوم ، حمید رضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴

 

60.     مقایسه اثر درمانی ترکیب سدیم والپروات با کوئتیاپین یا هالوپریدول در بیماران بستری با تشخیص اختلال دو قطبی نوع یک با دوره مانیا یا تابلوی مختلط در بیمارستان روانپزشکی رازی- سپهری فر، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Research Science   ،

 

61.     بررسی تأثیر ریواستیگمین به عنوان درمان کمکی در بهبود علائم مثبت ، منفی و شناختی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور- عزیزی خویی ، عباس ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی:  University of Welfare and Research Sciences   ، ۱۳۹۴

 

62.     بررسی اثردرمانی ریسپریدون همراه بارالوکسیفن در مقایسه با ریسپدون همراه دارونما بر روی علایم روانشناختی بیماران مرد مبتلا به اسکیزوفرنی مداوم - محسنیان ، علی ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of welfare and rehabilition sciences):  ۱۳۹۵

 

63.     اثربخشی درمان مبتنی بر تنظیم هیجانی در اختلال افسردگی - مطری ، آزاده ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation):  ۱۳۹۵

 

64.     مقایسه تاثیر افزودن امگا ۳ به رژیم درمانی استاندارد اسکیزوفرنیا برعلایم مثبت ، منفی و شناختی : مطالعه بالینی دو سو کور کنترل شده با دارونما در مورد - رئیسی ، سعیده ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Welfare and Research Sciences):  ۱۳۹۵

 

65.     بررسی تاثیر ال -کارنوزین به عنوان درمان کمکی روی علایم منفی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، یک مطالعه دوسوکور - علوی ، امیررضا ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation):  ۱۳۹۵

 

66.     تعیین ثبات تشخیصی و عوامل تعیین کننده آن در اختلال اختلال نقص توجه / بیش فعالی )DHDA( در کودکان سنین پیش از دبستان در کلینیک روانپزشکی کودکان - دل پاک ، عطاالله ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation):  ۱۳۹۷

 

67.     بررسی تأثیر داروی آمانتادین بر بهبود راه رفتن بیماران اسکیزوفرنیای دچار اختلال راه رفتن و مقایسه با گروه کنترل : یک کارآزمایی بالینی تصادفی - بزرگی راد، میررمضان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation):  ۱۳۹۶

 

68.     مقایسه درمان تک دارویی سدیم والپروات با کویتیاپین در بهبود علائم فاز حاد مانیای بیماران زن مبتلا به دوقطبی نوع اول - مقصودلو استر آبادی ، بیژن ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences):  ۱۳۹۶

 

69.     بررسی آثار درمانی افتیمون )mumyhtipe atucsuC( در اسکیزوفرنیا - پرویزی ، مائده ؛  علوم یهزیستی و توانبخشی University of Welfare and Research Sciences)(:  ۱۳۹۷

 

70.     بررسی اثر بخشی ویتامین ب ۱۲بر پیشگیری از سقوط درسالمندان مبتلا به بیماریهای روانپزشکی مزمن در بخش های پردیس بیمارستان رازی - افسانه ، ماهوتیان ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Welfare and Research Sciences):  ۱۳۹

 

71.     مقایسه ی اثر بخشی درمان پلی فارماسی آنتی سایکوتیکی با مونوتراپی آریپیپرازول در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا با سیر طولانی مدت در بیمارستان روانپزشکی رازی - نوبخت ، ژاله ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Welfare and Research Sciences):  ۱۳۹۷

 

72.     بررسی اثرات پیش گویی کننده الکتروانسفالوگرافی کمی در پاسخ به درمان در بیماران اختلال وسواسی -جبری دریافت کننده فلووکسامین - مریدیان ، مهتا ؛  علوم پزشکی و توانبخشی (University of social welfare and rehabilitation):  ۱۳۹

 

73.     اثربخشی داروی مدافینیل در مقایسه با پلاسبو روی علائم محرومیت بیماران کاندید ترک ترکیبات آمفتامینی - لطف اله زادگان ، فاطمه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Welfare and Rehabilitation Sciences):  ۱۳۹۷

 

74.     مقایسه تشخیص بیماران روانی مذکر ارجاعی از سامانه قضاییه به بیمارستان رازی از نظراختلالات محور I , II , III برحسب VI MSD - RTبا بیماران بستری دیگر - افشاری صالح ، زکیه ؛  علوم بهزیستی و توانبخشی (University of Welfare and Research Sciences):  ۱۳۹۵


 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی