صفحه اصلي > مراحل انجام پروپوزال و پایان نامه های دستیاری 
جمعه ٣٠ مهر ١٤٠٠
مراحل انجام پروپوزال و پایان نامه های دستیاری
 

 

مراحل انجام پروپوزال و پایان نامه (دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی)

 

برای تصويب عنوان:

1.    انتخاب حيطه پژوهشی مورد علاقه + انتخاب استاد راهنما

2.    انتخاب موضوع و تدوين متن معرفی عنوان

3.    ارائه عنوان به کمیته پژوهشی گروه

4.    پی گيری تصویب عنوان در گروه

 

برای تصويب پروپوزال و گزارش اجرا:

1.    توزیع پروپوزال توسط دانشجو به اعضای گروه جهت مطالعه وتدوین پروپوزال مطابق با فرمت تحصیلات تکمیلی با امضای استاد راهنما و مشاور (حداقل 10 روز قبل از دفاع )

2.    ارائه پروپوزال در کمیته پژوهشی گروه برای تصویب آن

3.    تحویل گرفتن متن اصلاحات پيشنهادی پروپوزال بعد از جلسه گروه

4.    دریافت نامه تاییدیه استاد راهنما جهت انجام اصلاحات پروپوزال و ارائه آن به گروه

5.    پیگیری ارسال نامه اتوماسیونی تاییدیه گروه جهت صدور احکام استاد راهنما و مشاور به دفتر تحصیلات تکمیلی

6.     تحویل دادن یک نسخه چاپی از پروپوزال اصلاح شده به دفتر تحصیلات تکمیلی همراه با یک نسخه الکترونیک روی CD و فرمت    WORD - PDF  با برنامه 2007

7.    ثبت عنوان در ایران داک و ارائه تاییدیه ایران داک به دفتر تحصیلات تکمیلی

8.    ثبت پروپوزال در سامانه پژوهان ارائه به تحصیلات تکمیلی

9.    ارائه کپی صورتجلسه تصویب پروپوزال در کمیته پژوهشی گروه به دفتر تحصیلات تکمیلی

10.پی گيری تکمیل فرم صدور مجوز پروپوزال ( در اداره آموزش)

11.در یافت کپی نامه تاییدیه تصویب پروپوزال از تحصیلات تکمیلی وتحویل آن همراه با یک نسخه الکترونیک روی CD   به کمیته اخلاق و دریافت کد اخلاق از پژوهش پس از اتمام ارزیابی کمیته اخلاق

12.ارسال گزارش 3 ماهه پیشرفت کار به دفتر تحصیلات تکمیلی از تاریخ تصویب پروپوزال در دفتر تحصیلات تکمیلی و طبق دستور العمل آن دفتر.

توجه: اگر دانشجویان گزارش های پيشرفت سه ماهه را بموقع دريافت نکنند، به ازای هر مورد مشمول کسر نمره  از نمره نهايی پایان نامه خواهند شد.

 

برای پیش دفاع :

1.    تحویل نامه تاییدیه استاد راهنما به دفتر گروه جهت گرفتن وقت پیش دفاع

2.    هماهنگی تعیین وقت دفاع ( روز و ساعت) با اساتید راهنما و مشاوره و ناظردرون گروهی

3.    تکثیر و ارسال پایان نامه  برای اساتید

4.    پیگیری صدور نامه معرفی استاد ناظر درون گروهی از دفتر گروه

 

برای دفاع نهایی :

1.    پیگیری تکمیل فرم اصلاحات پیشنهادی داوری در جلسه پیش دفاع به امضاء اساتید ناظر درون گروهی ، راهنما و مشاور

2.    دریافت  نامه تاییدیه از استاد راهنما جهت انجام اصلاحات پیش دفاع و ارائه به دفتر گروه برای دریافت نامه اتوماسیونی تاییدیه آماده بودن کار دانشجو برای تعیین وقت دفاع نهایی از دفتر تحصیلات تکمیلی

3.    پیگیری نامه معرفی استاد ناظر درون گروهی، تایید وقت دفاع نهایی و ارسال کپی صورت جلسه پیش دفاع به دفتر تحصیلات تکمیلی (از طریق اتوماسیون اداری)

4.    تحویل یک نسخه پرینت پایان نامه و متن مقاله مطابق فرمت تحصیلات تکمیلی برای دفتر تحصیلات تکمیلی و ارائه به داور خارجی

5.    ارائه گواهی پذیرش و یا وصول مقاله از یک مجله علمی - پژوهشی به دفتر تحصیلات تکمیلی

6.     ثبت پایان نامه در سامانه ایران داک و تحویل تاییدیه و کد رهگیری به دفتر تحصیلات تکمیلی

7.    تکمیل فرم تحویل یک نسخه از پایان نامه (جهت هماهنگی زمان و رسید تحویل پایان نامه ) به اساتید جهت دفاع نهایی

 

ضروری است کار پايان نامه طبق روند فوق الذکر بطور مستمر مورد پیگیری قرار گيرد تا تاخیر اتفاق نيافتد

 

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی