112233
صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر محمدرضا خدايي اردكاني 
پنج شنبه ١٦ مرداد ١٣٩٩
دكتر محمدرضا خدايي اردكاني
 

نام و نام خانوادگی: محمدرضا خدائي اردكاني

رتبه علمی: استاد

مقطع و رشته تحصیلی: تخصص روانپزشكي

گروه آموزشی: روانپزشكي

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

تلفن محل کار: 33401604 - 22180140

پست الکترونیک دانشگاهي: Kh.ardakani@uswr.ac.ir

پست الكترونيك شخصي:Kh.4518@yahoo.com

سایت دانشگاه : http://www.uswr.ac.ir

صفحه رزومه: http://psychiatry.uswr.ac.ir/index.jsp?siteid=24&fkeyid=&siteid=24&fkeyid=&siteid=24&pageid=1149

پروفایل در Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=ogjdUiIAAAAJ&hl=en

پروفایل در  Scopus:   http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=23667384000

پروفایل در سامانه علم سنجی

Author ID: 23667384000

تاریخ بروزرسانی:

96/08/15

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1370

پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي تهران

تهران

پزشكي عمومي

1378

بوردتخصصي

روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران

تهران

روانپزشكي

زمینه های تخصصی

 

 

 

سوابق آموزشی

نيمسال دوم 84-83، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 85-84، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 86-85، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 86-85،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 86-85،‌روانپزشكي عمومي

نيمسال اول 87-86،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 87-86،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 87-86،‌روانپزشكي معلولين

نيمسال اول 88-87،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 88-87، روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 89-88،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 89-88،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 89-88،‌روانپزشكي عمومي و معلولين

نيمسال اول 90-89،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 90-89،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 90-89‌،‌درمانهاي فيزيكي داروئي در بيماريهاي رواني دكترا م

نيمسال اول 91-90،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال اول 91-90،‌سايكو فرماكوتراپي مشترك

نيمسال دوم 91-90،‌روانپزشكي تخصصي( جهت رزيدنت هاي روان پزشكي)

نيمسال دوم 92-91، روانپزشكي (كارشناسي)

نيمسال اول 92-91،  روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم 92-91، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول93-92، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم93-92، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول94-93، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم94-93، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال اول95-94، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم95-94، روانپزشكي تخصصي(جهت رزيدنتهاي روانپزشكي)

نيمسال دوم 95-94، روانپزشكي (كارشناسي)

فعالیتهای پژوهشی

بررسي اثر بومتانيد بر كاهش علائم مثبت و منفي و شناختي در بيماران مبتلا به اختلالات اسكيزوفرني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي علل ژنتيكي كم توان ذهني ارثي همراه بااختلالات روانشناختي در10بيمار به روش توالي يابي  كامل اگزوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

اثر درماني ريلوزول به عنوان درمان كمكي در بهبود علائم مثبت و منفي در افراد مبتلا به اسكيزوفرني نوع مداوم درمركزروانپزشكي رازي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

مقايسه اثر درماني فلووكسامين و پاروكستين در درمان بيماران مبتلا به تريكوتيلومانيا، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير ال كارنوزين به عنوان درمان كمكي روي علائم منفي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا، يك مطالعه دوسوكور، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير رالوكسيفن به عنوان درمان كمكي در مردان 20 تا 55ساله مبتلا به اسكيزوفرني مداوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

تحليل نابرابري هاي تصادفات جاده اي و پيامدهاي سلامت آن در ايران و تعيين كننده هاي اجتماعي آنها بر اساس مدل سازمان بهداشت جهاني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير استيل سيستئين به عنوان درمان كمكي در بهبود علايم منفي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني مداوم، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

تبيين عملكرد كاري در مراقبين خانوادگي افراد دچار اختلالات روانپزشكي مزمن: تهيه بسته آموزشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد راهنما

بررسي تاثير ممانتين به عنوان درمان كمكي همراه با ريسپريدون بر علائم منفي و شناختي در بيماران مبتلا به اسكيزوفرني طولاني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي ميزان و نوع داروهاي روانپزشكي تجويز شده توسط پزشكان غيرروانپزشك و انطباق آنها با وضعيت رواني مراجعان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي عوامل پيش بيني كننده تشخيص اسكيزوفرنيا به دنبال حمله اول روانپريشي در مطالعه اي شش ماهه، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي شيوع اختلال عملكرد جنسي و عوامل مرتبط با آن در مردان متاهل شهر تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

بررسي وضعيت پاسخگويي نظام سلامت به افراد داراي ناتواني جسمي حركتي گيرنده خدمات توانبخشي مراجعه كننده به مراكز جامع توانبخشي شهر تهران، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

مقايسه روش درمان بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا در بخشهاي آموزشي با بخشهاي درماني ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي جمعي بر ارتقاء مهارتهاي زندگي روزانه بيماران...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

ارزيابي و مقايسه كاركردهاي نوروسياكولوژيك در بيماران مبتلا به اختلال شخصيت ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

بررسي نقش تعديل كننده كانون كنترل در رابطه بين خشم و نشخوار خشم با اختلال افسردگي..دانشگاه تهران،استاد مشاور

همبودي اختلال دوقطبي نوع يك و اختلالهاي شخصيت، سيماي باليني بيماران دوقطبي ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشيفاستاد مشاور

تعيين اثر بوروپيون بر علائم مثبت، منفي، شناختي، افسردگي و اختلالات حركتي بيماران ....دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

شناسايي الگوهاي شخصيتي و نشانگان روانپزشكي در بيماران مبتلا به بيماري عروق كرونري: ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

بررسي عوامل پيش بيني كننده اقدام به خودكشي در بيماران اسكيزوفرنيك بستري در ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

ارزيابي وضعيت عملكرد اجرايي مبتلايان به اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

شناسايي اثر درمان نگهدارنده با متادون بر عملكرد جنسي مردان وابسته به مواد افيوني،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

تاثير پرازوسين بر روي علائم كلينيكي اختلال استرس پس از سانحه جتگ،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد راهنما

نشانه شناسي اختلال وسواس فكري عملي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر تهران ...،دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي،استاد مشاور

بررسي عملكرد و نيمرخ حافظه در بيماران سالمند مبتلا به دمانس نوع الزايمر، اختلال افسردگي اساسي ...دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،استاد مشاور

شناسايي الگويي اضمحلال شناختي با توجه به طول مدت و تعداد حملات سايكوز در ...،دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، استاد مشاور

 

طرح هاي پژوهشي از سال 91

طرح تحقيقاتي:Scientific collaboration agreement entitled "unraveling the molecular causes of the major psychiatric disorders، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: بررسي علل خودكشي و فرار بيماران دچارز اختلال روانپزشكي بستري در بيمارستان روانپزشكي رازي، مجري طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي نگرش روانپزشكان فارغ التحصيل سالهاي 1381-1388 نسبت به شيوه آسكي و آزمون مرسوم مصاحبه باليني، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: ارزشيابي دروني گروه روانپزشكي در سال 1388، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: تبديل پلي فارمسي به منو فارمسي در بيماران اسكيزوفرنياي طول كشيده بيمارستان روانپزشكي رازي، همكار اصلي

طرح تحقيقاتي: بررسي اثر بومتانيد به عنوان داروي كمكي به همراه ريسپريدون در درمان علائم منفي اسكيزوفرنياي طول كشيده، مجري طرح

طرح تحقيقاتي: ساخت و بررسي ويژگيهاي روانسنجي پرسشنامه كيفيت زندگي سالمندان ايراني، داور طرح

طرح تحقيقاتي: مقايسه تشخيص بيماران رواني مجرم ارجاعي از قوه قضائيه به بيمارستان رازي از نظر اختلالات محور يك و دو و سه بر حسب DSM-IV-TR با بيماران غيرارجاعي، داور طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي سير تحولي عملكرد حافظه حركتي آشكار و پنهان از جواني تا سالمندي، داور طرح

طرح تحقيقاتي: بررسي 100خانواده داراي فرزند مبتلا به ناتواني ذهني اتوزومي مغلوب در استان يزد با روش whole exome sequencing، داور طرح

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

معاونت آموزشي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 91 تا کنون

معاونت درمان دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی از سال 93 تا 95

معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی از سال 90 تا 93

ریاست مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی از ارديبهشت ماه سال 1383 لغایت 1390

دبیر شورای آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

دبیر شورای فرهنگی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

عضو هیئت اجرایی جذب هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال 91

عضو شورای پژوهش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

عضو هیئت ممیزه دانشگاه بهزیستی وتوانبخشی

عضو کمیته تخصصی هیئت ممیزه مرکزی وزارت بهداشت

عضو هیئت تجدیدنظر تخلفات هیئت علمی وزارت بهداشت

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

عضو هيات بورد تخصصي روانپزشکی

عضو طراحی سوالات دستیاری و پره بورد

عضوهیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان(بازرس)از سال 95

عضو شورایعالی پزشکی وزارت بهداشت از سال 93 تاکنون

عضو کمیسیون پزشکی قانونی

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی روانپرستاری ایران

عضو هیئت تحریریه مجله علمی پژوهشی IRJ

داور مجله علمی پژوهشی طب توانبخشی

داور مجله علمی پژوهشی سالمند

داور مجله علمی پژوهشی کومش سمنان

داور مجله علمی پژوهشی روانپرستاری

داور مجله علمی پژوهشی IJP

انتشارات

1- انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

- عنوان مقاله: مديريت ارائه خدمات سلامتي در زمان وقوع بلاياي طبيعي، عنوان، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي، دوره 7، شماره 2، سال انتشار مجله : تابستان 1385

- عنوان مقاله: تاثير خشونتهاي جنسي در بروز اختلال استرس پس از ضربه، عنوان، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي، دوره 7، شماره 4، سال انتشار مجله : زمستان 85

- عنوان مقاله: آتروفي و پويكيلودرما به دنبال تماس پوستي با گاز خردل : گزارش يك مورد، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه بيماريهاي پوست، دوره 10، شماره 4، سال انتشار مجله : زمستان 1386

- عنوان مقاله: تاثير پرازوسين بر روي علائم كلينيكي اختلال استرس پس از سانحه جنگ، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمي پژوهشي طب جانباز، سال 3، شماره11، ISC، سال انتشار مجله : بهار 1390

- عنوان مقاله: تاثير درمان نگهدارنده با متادون بر عملكرد جنسي مردان وابسته به مواد افيوني، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: توانبخشي،دوره 12، شماره 5 ، ISC، سال انتشار مجله : زمستان 1390

- عنوان مقاله: اثربخشي آموزش گروهي مهارتهاي زندگي جمعي بر ارتقاي مهارتهاي روزمره بيماران اسكيزوفرنيا، عنوان، شماره و ايندكس مجله: پژوهش در علوم توانبخشي، سال 8، شماره 1، سال انتشار مجله : فروردين و ارديبهشت 91

- عنوان مقاله: تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر درمان اعتياد افراد مراجعه كننده به كلينيك تهران، عنوان، شماره و ايندكس مجله: فصلنامه علمي طب توانبخشي، دوره 1، شماره 1، سال انتشار مجله : بهار 91

- عنوان مقاله: مقايسه عملكرد اجرايي بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و اختلال دوقطبي نوع I، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله توانبخشي-  د وره چهاردهم-  سال سوم

- عنوان مقاله: بررسي تاثير مواجهه با محل رويداد آسيب زاد در كاهش علائم جانبازان مبتلا به PTSD ناشي از جنگ، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله علمي پژوهشي طب جانباز – سال ششم- شماره بيست و دوم

- عنوان مقاله: خشونت خانگي در ايران، عنوان ، شماره و ايندكس مجله:      فصنامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي- سال سيزدهم- شماره 50

- عنوان مقاله: مقايسه اثر درماني فلووكسامين و پاروكستين در درمان بيماران مبتلا به تريكوتيلومانيا، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره سوم- شماره دوم

- عنوان مقاله: اثر درماني ريلوزول به عنوان درمان كمكي در بهبود علائم افراد مبتلا به اسكيزوفرني نوع مداوم، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله پزشكي اروميه- دوره بيست و پنجم- شماره دهم

- عنوان مقاله: بررسي علائم اختلال واسواس فكري- عملي در مراجعه كنندگان به مراكز درماني شهر تهران، عنوان، شماره و ايندكس مجله: روان پرستاري- دوره اول- شماره دوم

- عنوان مقاله: بيمارستان روانپزشكي رازي در گذر تاريخ، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران- سال بيستم- شماره سوم

- عنوان مقاله: شناسايي عوامل خطر زمان تا ترخيصهاي مكرر بيماران دچار اختلال دوقطبي با استفاده از مدل درستنمايي تاوانيده داراي شكنندگي مشترك گاما در مقايسه با مدل برون شكنندگي، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علوم پزشكي رازي- دوره بيست و سوم- شماره صد و چهل و دوم

- عنوان مقاله: بررسي انواع داروهاي روانپزشكي تجويز شده توسط پزشكان غير روانپزشك و انطباق آنها با وضعيت رواني مراجعين آن پزشكان در شهر كرج، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله پزشكي اروميه- دوره بيست و ششم- شماره ششم

- عنوان مقاله: تاثير مراقبتي معنوي بر سلامت معنوي وابستگان به آمفتامين، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره اول- شماره سوم

- عنوان مقاله: بررسي تاثير خاطره گويي بر توانايي‌هاي شناختي سالمندان دچار نارسايي شناختي خفيف، عنوان، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره اول- شماره چهارم

- عنوان مقاله: ارتباط مشخصات بيماران رواني با فرار آنان از مركز روانپزشكي رازي، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله روان پرستاري- دوره دوم- شماره چهارم

- عنوان مقاله: مجموعه حداقل داده ها براي كارت سلامت اسكيزوفرنيا، عنوان ، شماره و ايندكس مجله: مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 

- Title: A placebo- controlled study of raloxifene added to risperidone in men with chronic schizopherenia

Journal ,VOL,NO:     Acta Medica Iraica 53(6)

Authors : MR Khodaie Ardakani- M Khosravi- R Zarinfard- S Nejati

Year of publication:     2015

-Title: Minocycline add- on to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: randomized double- blind placebo- cotrolled study

Journal ,VOL,NO:     Psychiatry Research (215)

Authors : MR Khodaie Ardakani- O Mirshafiee- M Farokhnia- M Tajdini- Seyed MR Hosseini- A Modabbernia- F Rezaei- B Salehi- H Yekehtaz- M Ashrafi- M Tabrizi- S Akhonzadeh

Year of publication:     2014

- Title: Granisetron as an add- on to rosperidone treatment of negative symptoms in patients with stable schizophrenia: randomized double- blind placebo- controlled study

Journal ,VOL,NO:     Journal of psychiatric research (47)

Authors : MR Khodaie Ardakani- S Seddighi- A Modabbernia- F Rezaei- B Salehi- m Ashrafi- N Shams Alizade- M Mohammad Karimi- GR Esfandiari- R Hajighaee- S Akhondzade

Year of publication:     2013

- Title: Minimum data set for eledtronic health card of schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Annals Of Military & Health Sciences Research 13(2)

Authors : M Ghazisaeidi- R Safdari- MR Khodaei Ardakani- M Hamidi

Year of publication:     2015

- Title: A placebo- controlled study of tripisetron added to risperidone for the treatment of negative symptoms in chornic and stable schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Psychopharmacology

Authors : M Noroozian- S Ghasemi- Seyed MR Hosseini- AH Modabbernia- MR Khodaie Ardakani- O Mirshadiee- M Farokhnia- M Tajdini- F Rezaie- B Salehi- M Ashrafi- H Yeketaz- M Tabrizi- S Akhondzade

Year of publication:     2013

- Title: The effedts of pioglitazone adjuvant therapy on negative symptoms of patients with chronic schizophrenia: a double- blind and placebo controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Human Psychopharmacology (31)

Authors : N Iranpoor- A Zandifar- M Farokhnia- AH Goguol- H Yeketaz- MR Khodaie Ardakani- B Salehi- S Esalatmanedh- P Mohammadinejad- A Zeinoddini- S Akhonzade

Year of publication:     2016

- Title: Riluzole combination therapy for moderate- to- severe major depressive disorder: A randomized, double- blind, placebo- controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Journal Of Psychiatric Research (75)

Authors : E Salardini- A Zeinoddini- P Mohammadinejad- MR Khodaei Ardakani- N Zahraei- S Akhonzade

Year of publication:     2016

- Title: Caregivers quality of life and quality of services for children with cancer: a reciew from Iran

Journal ,VOL,NO:     Golban Journal Of Health Science 5(3)

Authors : H Sajjadi- M Vameghi- M Ghazinour- MR Khodaei Ardakani

Year of publication:     2013

- Title: The investigation of construct validity of diagnostic and statistical manual of mental disorder-5 personality traits on Iranian sample with antisocial  and borderline personality disorders

Journal ,VOL,NO:     International Jouanal Of Preventive Medicine 5(13)

Authors : M Amini- A Pourshahbaz- P Mohammadkhani- MR Khodaie Ardakani

Year of publication:     2014

- Title: Cost predidtion of antipsydhotic medication of psychiatric disorder using artifidial neural vetwork model

Journal ,VOL,NO: Journal of research in medical sciences

Authors : :     A Mirabzadeh- EBahkshi- MR Khodair Ardakani- MR Kooshesh- B Riahi Mahabadi- H Mirabzadeh- A Biglarian

Year of publication:     2013

- Title: Antipsychotic polypharmacy versus monotherapy in elderly patients with chornic schizophrenia: a clinical trial

Journal ,VOL,NO:     Bulletion Of Clinical Psychopharmacology 24(4)

Authors : A Mirabzadeh- H Shemshadi- MR Khodaei Ardakani- G Sadighi- S Hashempour

Year of publication:     2014

- Title: A double- blind, placebo controlled, randomized trial of riluzole as an adjunct to risperidine for treatment of negative symptoms in patients with chronic schizophernia

Journal ,VOL,NO:     Psychopharmacology (231)

Authors : M Farokhnia- M Sabzabadi- h p ourmahmood- MR Khodaei Ardakani- Seyed MR Hosseini- H Yeketaz- M Tabrizi- F Rezaei- B Salehi- S Akhondzadeh

Year of publication:     2014

- Title: N- acetylcystiene as an adjunct to risperidone for treatment of negative symptoms in patients with chronic schizophrenia: a randomized, double- blind, placebo- controlled stydy

Journal ,VOL,NO:     Clinical Neuropharmacology 36(6)

Authors : M Farokhnia- A Azarkolahi- F Adinehfar- MR Khodaei Ardakani- Seyed MR Hosseini- H Yeketaz- M Tabrizi- F Rezaei- B Salehi- Seyed MH Sadeghi- M Moghadam- F Gharibi- O Mirshafiee- S Akhondzadeh

Year of publication:     2013

- Title: Raloxifene adjunctive therapy for postmenipausal women suffering from chronic schizophrenia: a ransomized double- blind and placebo controlled trial

Journal ,VOL,NO:     Daru Journal Pharmaceutical Sciences 22(55)

Authors : G Kianimehr- F Fatehi- S Hashempoor- MR Khodaei Ardakani- F Rezaei- A Naze