112233
صفحه اصلي > اعضاي هيات علمي > دكتر آرش ميراب زاده 
دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
دكتر آرش ميراب زاده
 

English

اطلاعات فردی:

متولد سال ۱۳۴۶ در یزد

متأهل با دو فرزند

تهران، اوین، خیابان كودكیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، گروه روانپزشكی

تلفن: ۲۲۱۸۰۱۴۰

ara.mirabzadeh@uswr.ac.ir

aramirab@uswr.ac.ir

 aramirab@gmail.com

 

·         سوابق تحصیلی:

1)      دوره فلوشیپ روانپزشكی سالمندان در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری دانشگاه ایالتی نیویورك و دانشگاه مك گیل كانادا، ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ میلادی

2)      بورد تخصصی روانپزشكی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، شهریور ماه ۱۳۷۴ 

3)      ‏دكترای پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان، بهمن ماه ۱۳۷۰

 

·         سوابق آموزشی:

1)      استاد گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از شهریور ماه ۱۳۹۲

2)      دانشیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از آذر ماه ۱۳۸۶

3)      استادیار گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از مهر ماه ۱۳۷۶

 

·         عضویت در مراکز تحقیقاتی:

1)      عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات سالمندی از سال ۱۳۹۳

2)      عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی از سال ۱۳۹۱

3)      عضو هیئت علمی نیمه وقت مركز تحقیقات تعیین كننده های سلامت اجتماعی از سال ۱۳۸۷

 

·         عضویت در انجمن های علمی و صنفی:

1)      عضو سازمان نظام پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰

2)      عضو انجمن روانپزشکان ایران از سال ۱۳۷۳

 

·         سوابق بالینی:

1)      روانپزشك بیمارستان روانپزشكی رازی تهران از مهر ماه ۱۳۷۶

2)      روانپزشك بیمارستان های شهرستان سیرجان از اسفند ماه ۱۳۷۳ تا مهر ماه ۱۳۷۶

 

 

·         سوابق اجرایی:

1)         معاون آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۶

2)         دبیر هیات ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

3)         رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

4)         رئیس مرکز امور هیات علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴

5)      نماینده معاون آموزشی دانشگاه در کمیته علمی برگزاری آزمون دکتری سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱

6)      نماینده اداره كل آموزش مداوم جهت ارزشیابی برنامه ها در رشته روانپزشکی از سال ۱۳۸۰

7)      رئیس بخش آموزشی قانون یک مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴

8)      مشاور آموزشی و پژوهشی ریاست مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۹

9)      دبیر شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴

10)  مسئول حوزه پژوهش و ارزیابی در خصوص ارزشیابی درونی گروه روانپزشكی از سال ۱۳۸۴

11)  رئیس بلوك سالمندان زنان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹

12)   نماینده دبیرخانه پژوهشی پویش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰

13)  رئیس كمیته آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

14)  مسئول امور دستیاران گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

15)  عضو هیئت رئیسه مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

16)  معاونت آموزشی و پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱

17)  عضو  هیئت مدیریه نظام پزشكی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶ 

18)  قائم مقام رئیس شبكه بهداشت و درمان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

19)  رئیس بیمارستان آیت اله كاشانی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

20)  پزشك معتمد بیمارستان های شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

21)  سرپرست تیم بهداشت روان شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

22)  عضو  متخصص شورای پزشكی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

23)  عضو  متخصص كمیسیون پزشكی حجاج شهرستان های استان كرمان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

24)  عضو  متخصص كمیسیون پزشكی بدوی سازمان تأمین اجتماعی شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

25)  رئیس بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان سیرجان از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۶

 

·         عضویت در کمیته های علمی:

1)      عضو هیات ممتحنه بورد تخصصی روانپزشکی کشور از سال۱۳۹۴

2)      عضو کمیته ترفیع پایه و رکود علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

3)      عضو کمیته رشد و بالندگی اساتید EDC دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

4)      عضو شورای سیاستگزاری معاونت آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۳

5)      عضو کمیته سیستم شعاع دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳9۳  

6)      عضو شورای تخصصی آموزش دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۲

7)      عضو کمیته Scientific Writing  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۹۱

8)      عضو کمیته تخصصی گروه پزشکی و بالینی هیئت ممیزه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳91    

9)      عضو کمیته پذیرش دانشجوی دوره دکتری تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سال ۱۳۸۹

10)   عضو کمیته توانبخشی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۸

11)   عضو کمیته مشاوره و رابط انجمن علمی روانپزشكان ایران در سال ۱۳۸۷

12)   عضو كمیسیون تخصصی روانپزشكی اداره كل پزشكی قانونی استان تهران از سال۱۳۸۶

13)   عضو کمیته پژوهشی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۶

14)   عضو کمیته امتحانات دستیاری گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۶

15)   عضو کمیته برنامه ریزی و برگزاری OSCE  گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵

16)   عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال۱۳۸۵

17)   عضو شورای پژوهشی پژوهشكده گفتار و زبان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۵

18)   عضو کمیته پژوهش های دستیاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴

19)   عضو گروه كانونی پژوهش "حوادث غیر مترقبه"  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۴

20)   عضو کمیته دارو، درمان و تجهیزات بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴

21)   عضو کمیته اصلی مدیریت كیفی بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۴

22)   عضو کمیته اصلی سیاست گزاری درمان بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۳

23)   عضو شورای علمی مؤسسه داریوش از سال ۱۳۸۲

24)   عضو کمیته فرعی درمان های داروئی ستاد ساماندهی و توانبخشی بیماران مزمن روانی از سال ۱۳۸۱

25)   عضو کمیته شورای پژوهشی گروه روانپزشكی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۸۰

26)   عضو کمیته ارزشیابی كار پزشكان مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۸۰

27)   عضو کمیته نظارت و ارزشیابی درونی مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی در سال ۱۳۷۹

28)   عضو کمیته تخصصی بررسی طرح های پژوهشی و توانبخشی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سال ۱۳۷۸

29)   عضو کمیته مرگ و میر مركز آموزشی و درمانی روانپزشكی رازی از سال ۱۳۷۸

30)   عضو کمیته تخصصی ساماندهی بیماران روانی دارای سیر ازمان از سال ۱۳۷۷

 

·         دبیر علمی كنگره ها:

1)      دبیر علمی سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

انجمن علمی روانپزشکان ایران

 

2)      دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (بهبود کیفیت)

۵ دی ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

3)      دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه حاکمیت بالینی (مستند سازی خطای پزشکی)

۲۱ آذر ماه ۱۳۹۱

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

4)      دبیر علمی کنفرانس علمی یک روزه احیاء قلبی ریوی CPR

۱۷ آذر ماه ۱۳۹۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

5)      دبیر علمی دوره آموزشی "اختلالات شایع روانپزشكی در سالمندی" در سومین دوره آموزشی بهداشت و سلامت سالمندان

۲۵ لغایت ۲۷ بهمن ماه ۱۳۸۵

مركز تحقیقات مسائل اجتماعی روانی سالمندان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

6)      دبیر علمی بازآموزی مدون روانپزشكی ویژه روانپزشكان

۱۶ لغایت ۱۸ آبان ماه ۱۳۸۵

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

7)       دبیر علمی اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا ‚ درمان و توانبخشی

۲۳ لغایت ۲۵ آذر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

8)      دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۴ لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

9)      دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

10)   دبیر علمی سمینار اعتیاد، درمان و توانبخشی

۱۶ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

 

·         عضویت در كمیته های علمی كنگره ها:

1)      سی و  چهارمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۵ لغایت ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۶

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

2)      اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پر خطر

۱۳ لغایت ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

دانشکاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

3)      سی و  سومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲7 لغایت 30 مهر ماه ۱۳۹۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

4)      سی و  دومین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲۱ لغایت ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۴

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

5)      بیست و هفتمین همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشکان ایران

۲ لغایت ۵ آبان ماه ۱۳۸۹

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

6)      سومین همایش كشوری رفتارهای پر خطر

  ۱۸ لغایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد

 

7)      اولین كنگره كشوری پیشگیری از اعتیاد

۴ لغایت ۶ اسفند ماه ۱۳۸۸

 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

8)      چهارمین كنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت در حوادث و بلایا

۲۴ لغایت ۲۶ آذر ماه ۱۳۸۸

بسیج جامعه پزشكی و دانشگاه علوم پزشكی ایران

 

9)      اولین سمینار ملی اسكیزوفرنیا و اختلالات خلقی مزمن، ارائه خدمات و توانبخشی روانی اجتماعی

۲۹ لغایت ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

10)   كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۷ لغایت ۸ اسفند ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

11)   اولین همایش اختلال استرس پس از حادثه

۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

12)   سومین كنگره خانواده و سلامت جنسی

۶ لغایت ۸ آذر ماه ۱۳۸۶

دانشگاه شاهد

 

13)   كنگره سالمندی

۱ لغایت ۳ آبان ماه ۱۳۸۶

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

 

14)   همایش سالیانه روانپزشكی

۳۰  آبان ماه لغایت ۳  آذر ماه ۱۳۸۵

همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

15)   اولین سمینار تخصصی پژوهش های اعتیاد

۲۰ لغایت ۲۱ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مؤسسه داریوش

 

16)   دومین کنگره بین المللی بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۱۵ لعایت ۱۶ اسفند ماه ۱۳۸۴

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

17)   سومین همایش سراسری اعتیاد

۷ لغایت ۹ بهمن ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم پزشكی یزد

 

18)   همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

یافته های نوین در روانپزشكی

۲ لغایت ۵ آذر ماه ۱۳۸۳

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

19)   برنامه مدون آموزش مداوم رشته روانپزشكی ویژه پزشكان عمومی

۱۰ لغایت ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۳

بهداری كل ناجا با همكاری انجمن روانپزشكی ایران

 

20)   همایش بازآموزی و تازه های روان نژندی ها و اختلالات وابسته به استرس

۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با همكاری انجمن روانپزشكان ایران

 

21)   همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

مدیریت درمان در روانپزشكی

۱۱ لغایت ۱۳ آذر ماه ۱۳۸۲

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

22)   همایش تخصصی تأثیر هنر و بهداشت روان در پیشگیری از اعتیاد

۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۲

شورای آموزش و فرهنگ پیشگیری از اعتیاد و اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران با همكری باشگاه اندیشه

 

23)   همایش مسائل خوابگاهی

۱۸ لغایت ۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

  24)   اولین كنگره سراسری اسكیزوفرنیا، درمان و توانبخشی

۳ لغایت ۵ دی ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

25)   همایش سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران

همایش درمان های داروئی در روانپزشكی

۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۱۳۸۱

انجمن علمی روانپزشكان ایران

 

26)   كنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان

۹ لغایت ۱۰ مهر ماه ۱۳۸۱

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

27)   سمینار اعتیاد، سبب شناسی و درمان

۳۰ لغایت ۳۱ خرداد ماه ۱۳۸۰

دانشگاه علوم پزشكی لرستان و سازمان بهزیستی استان لرستان

 

28)   سمینار بهداشت سالمندان

۱۰ لغایت ۱۱ دی ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

29)   همایش سه روزه ترك اعتیاد

۲۳ و ۱۶ ، ۹ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی ایران با همكاری انجمن پزشكان عمومی و شبكه بهداشت و درمان شهرستان كرج

 

30)   سمینار اعتیاد، پیشگیری و درمان

۱ لغایت ۲ آبان ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم پزشكی تبریز و بهزیستی استان آذربایجان شرقی

 

31)   سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۴ لغایت ۵ تیر ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

32)   همایش اختلالات نافذ رشد كودكان با ناتوانی هوشی

۲۰ لغایت ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

33)   گردهمائی معرفی بیماری های اعصاب و روان سالمندان

۸ لغایت ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۷۹

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی همدان

 

34)   سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

35)   سمینار پیشگیری، آگاه سازی و درمان اعتیاد

۱۶ لغایت ۱۷ بهمن ماه ۱۳۷۸

دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی

 

 

·         تألیفات:

1)     مشاور کتاب مبانی طراحی معماری مراكز خدماتی روزانه سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۹

 

2)     ضوابط طراحی معماری ساختمان های مناسب سالمندان

ناشر: انتشارات مركز تحقیقات ساختمان و مسكن

۱۳۸۷

 

3)     راهنمای مراقبت از بیماری های روانپزشكی بزرگسالان (ویژه پزشكان)

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۸۷

4)   WHO (2006), Chapter 6: Disaster Mental Health Care in Iran: Responses Based on Needs, Advances in Psychological and Social Support after Disasters, Editors: Dr. Joseph O. Prewitt Diaz, Dr. R Srinivasa Murthy, Dr. Rashmi Lakshminarayana.

 

5)     تا به حال خوانده اید؟حشیش . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۴

 

6)     تا به حال خوانده اید؟ كافئین . . .

ناشر: انتشارات كوشای فردا

بهار ۱۳۸۳

 

7)     بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی متخصصین پزشكی و بهداشت روانی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

8)     بهداشت روانی در جریان بلایای طبیعی ( كتابچه آموزشی مدیران اجرائی )

ناشر: انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۸

 

 

·         ترجمه ها:

1)     دستنامه تشخیص افتراقی DSM-IV

ناشر: انتشارات سالمی

DSM-IV Handbook of differential diagnosis

Michael B.First , M.D.                                  

Harold A.Pincus , M.D.                                               

 

·         مقالات علمی:

الف) فارسی:

1)      آمنه ستاران فروزان، منیر برادران افتخاری،  آرش میراب زاده، حسین ملک افضلی، معصومه دژمان، حمیرا سجادی، فرحناز محمدی، حسن رفیعی، مریم رجبی، لیدا متقیان، الهام حبیبی، کتایون فلاحت. بررسی اثر بخشی مداخلات اجتماع محور در ارتقای سلامت روان زنان. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، دوره ۱۸، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحه های ۲۶ تا ۳۳.

2)      دکتر جعفر باباپور، دکتر محمدرضا خدایی،   دکتر آرش میراب زاده. بیمارستان روانپزشکی رازی در گذر تاریخ. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، سال بیستم،  شماره ۳، پائیز ۱۳۹۳، صفحه های ۲۷۶ تا ۲۸۲.

3)      آرش میراب زاده٬ معصومه دژمان، آمنه ستاره فروزان، منیر برادران افتخاری. روش های مقابله با استرس در زنان متاهل منطقه ۲۲ تهران، رویکرد اجتماع در ارتقا‌ء سلامت روان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۳۰۱ تا ۳۱۶.

4)      محمد رضا خدایی اردکانی، عماد ثنایی،  آرش میراب زاده، نرگس پورحیدری، ندا علی بیگی، محمد رضا شیخی. مقایسه اثر درمانی فلووکسامین و پاروکستین در درمان بیماران مبتلا به تریکوتیلومانیا. مجله روان پرستاری، دوره ۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴، صفحه های ۴۳ تا ۵۰.

5)      فرنوش معافی، ماهرخ دولتیان، دکتر حمیرا سجادی، زینب علیمرادی،  دکتر آرش میراب زاده، زهره محمودی. خشونت خانگی در دوران بارداری و عوامل مرتبط با آن در ایران، بر اساس مدل سازمان جهانی بهداشت. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)، سال نوزدهم، شماره ۱، پی در پی ۹۷، ۱۳۹۳، صفحه های ۲۵ تا ۳۶.

6)      محمد رضا خدایی اردکانی، محمد سعید خانجانی،  آرش میراب زاده، بهمن بهمنی، الهام ابطحی، گیتا صدیقی، جعفر میرزایی. بررسی تاثیر مواجهه با محل رویداد آسیب زا در کاهش علائم PTSD ناشی از جنگ. نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، دوره ۶، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۱۰ تا ۱۷.

7)      دکتر محمد رضا خدایی اردکانی، دکتر محمد کامران درخشان، دکتر امید رضایی، دکتر بهروز دولتشاهی، دکتر آرش میراب زاده. ارزیابی وضعیت عملکرد اجرایی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و مقایسه آنان با بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی I. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره ۴، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۲، صفحه های ۷۳ تا ۷۹.

8)      ماهرخ دولتیان٬ آرش میراب زاده٬ آمنه ستاره فروزان٬ حمیرا سجادی٬ حمید علوی مجد٬ فرنوش معافی٬ زهره محمودی. بررسی همبستگی عزت نفس با استرس درک شده در بارداری و راه کارهای مقابله با آن. نشریه پژوهنده٬ سال ۱۸ ٬ شماره ۳ ٬ پی در پی ۹۳ ٬ مرداد و شهریور ۱۳۹۲ ٬ صفحه های ۵۳ تا ۵۹.

9)      ماهرخ دولتیان٬ آرش میراب زاده٬ آمنه ستاره فروزان٬ حمیرا سجادی٬ حمید علوی مجد٬ فرنوش معافی. نقش خشونت خانگی در بارداری بر پیامدهای مادری و جنینی٬ نگاهی به مطالعات دهه اخیر در ایران. نشریه علمی و پژوهشی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی٬ دوره ۲۲ ٬ شماره ۷۹ ٬ ویژه نامه زمستان ۱۳۹۱ ٬ صفحه های ۴۲ تا ۵۵.

10)   معصومه دژمان٬ آمنه ستاره فروزان٬ منیر برادران افتخاری٬ حسین ملک افضلی٬ شیرین جلالی نیا٬ نیلوفر پیکری٬ کتایون فلاحت٬ مروئه وامقی٬ آرش میراب زاده. برنامه های اجتماع محور مشارمتی مرتبط با سلامت در جمهوری اسلامی ایران­٬ نقاط قوت٬ چالش ها و درس های آموخته شده. فصلنامه حکیم٬ دوره۱۵ ٬ شماره ۳ ٬ پائیز ۱۳۹۱، صفحه های ۱۸۵ تا ۱۹۱.

11)   زیبا نریمان صالح فام، آرش میراب زاده، مینا اوحدی. بررسی ناحیه HMG-box  و Coiled Coil Dimerization Domain ژن Sox5 در بیماران مبتلا به سایکوز.مجله مطالعات ناتوانی٬ دوره۱ ٬ شماره ۲ ٬ بهار و تابستان ۱۳۹۱، صفحه های ۴۶ تا ۵۱. 

12)   محمد رضا خدایی اردكانی، سعید فرجی، آرش میراب زاده، امید رضائی، محمد كفاشی. تأثیر پرازوسین بر روی علائم كلینیكی اختلال استرس پس از سانحه. فصلنامه ی علمی پژوهشی طب و جانباز. سال سوم، شماره ۱۱، بهار ۱۳۹۰، صفحه های ۵۴ تا ۶۱. 

13)    آرش میراب زاده، كاظم ملكوتی. مطالعه منطقه ای، جمعیت شناختی و همه گیر شناختی برخی اختلالات روانپزشكی در شهرك اكباتان تهران. مجله سالمندی ایران، سال چهارم، شماره ۱۳، پائیز  ۱۳۸۸،  صفحه های ۵۶ تا ۶۶.

14)   آرش میراب زاده, پریسا پاكدل, كتایون خوشابی, محمدرضا خدایی, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی میزان و عوامل مؤثر بر تغییر تشخیص اختلالات خلقی به اسكیزوفرنیا، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد. دوره هفدهم، شماره سوم، تابستان 1388،  صفحات 158 تا 167.

15)   كمالی كورش ,محمد كاظم, خرم خورشید حمیدرضا, میراب زاده آرش, فتوحی اكبر. استفاده از Propensity Score برای همسان سازی نمونه ها در یک مطالعه مورد شاهدی، مجله دانشكده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی زمستان و پاییز 1387; 6(4-3):11-18.

16)   دكتر فاطمه قدیری، دكتر آرش میراب زاده. آمیختگی فكر- عمل در اسكیزوفرنیا و اختلال وسواسی- اجباری، فصلنامه روانشناسی كاربردی، دوره 1، شماره 4و 5، پائیز و زمستان 1386، صفحات 405 تا 416.

17)   آرش میراب زاده, شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده. فرسودگی شغلی و عوامل مرتبط با آن در كارمندان بیمارستان روانپزشکی رازی، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره هشتم، ویژه نامه توانبخشی در بیماری ها و اختلالات روانی، 1386، شماره مسلسل 29، صفحات 64 تا 70.

18)   خوشابی كتایون, میراب زاده آرش, مرادی شهرام, گیلانی پور مهسا. بررسی نقش عوامل عوامل سرشتی و سایر عوامل خطرساز در كودكان مبتلا به اختلال بیش فعالی و كمبود توجه مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان تابستان 1386; 14(2):11-15.

19)   مروئه وامقی، علی فیض زاده، آرش میراب زاده، گناز فیض زاده. مواجهه با خشونت خانگی در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،  سال ششم، شماره 24، بهار 1386، صفحات 305 تا 325.

20)   دکتر سید کاظم ملکوتی، پریدخت فتح الهی، دکتر آرش میراب زاده، مژده صلواتی، شمس الدین کهانی، عزیزه افخم ابراهیمی، دكتر طاهر زندی. هنجاریابی مقیاس افسردگی سالمندان (GDS); فرم 15 سؤالی در ایران. مجله پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (پژوهش پزشكی)، دوره 30، شماره 4، زمستان 1385، صفحات 361 تا 368.

21)   دکتر سید کاظم ملکوتی، دکتر آرش میراب زاده، پریدخت فتح الهی، مژده صلواتی، شمس الدین کهانی بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عاملی مقیاس سلامت عمومی (GHQ) فرم 28 سؤالی در سالمندان ایرانی،  مجله سالمندان ایران، سال اول، شماره 1، پائیز 1385، صفحات 11 تا 21.

22)    آرش میراب زاده، یداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی، فرید براتی. بررسی عوارض جانبی كلوزاپین در مراحل مختلف درمان در نمونه ای از بیماران اسكیزوفرنیك مقاوم به درمان، مجله دانشگاه علوم پزشكی مازندران، دوره شانزدهم، شماره 52، خرداد و تیر 1385، صفحات 39 تا 47.

23)    آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. مطالعه مشخصات زمینه ای بیماران بالاتر از 55 سال مبتلا به اختلال روانپزشكی مزمن بستری در بیمارستان روانپزشكی رازی، مجله فیض دانشگاه علوم پزشكی كاشان، سال نهم، شماره 2، تابستان 1384، صفحات 43 تا 48.

24)   گلناز فیض زاده، آرش میراب زاده. بررسی اثر بكلوفن در سم زدایی بیماران وابسته به تریاك، فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، سال چهارم، شماره چهاردهم و پانزدهم، پائیز و زمستان 1382، صفحات 24 تا 28.

25)   آرش میراب زاده, گلناز فیض زاده, مرسده سمیعی. بررسی مقایسه ای نحوه مراجعه به مطب روانپزشكی در تهران و یك شهرستان، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال سوّم، شماره دهم، پائیز 1381، صفحات   48 تا 55.

26)   دكتر آرش میراب زاده، دكتر تقی یاسمی، دكتر لیلا خواصی. بهداشت روانی در بلایای طبیعی (مروری بر كوشش های جهانی و برنامه های ملّی) فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال اوّل، شماره 4، تابستان 1381، صفحات 105 تا 115.

27)   دکتر امین احتشامی افشار، دکتر محمد مهدی زحمتکش،  دكتر آرش میراب زاده،گزارش دو مورد اختلال ساختگی با تظاهرات ریوی مشابه، مجله دانشگاه علوم پزشكی ایران، سال هشتم، شماره 27، زمستان 1380، صفحات 515 تا 522.

28)   دكتر آرش میراب زاده. تغییرات توجه و حافظه در اوتیسم، فصلنامه پژوهشی توانبخشی، سال دوّم، شماره ششم و هفتم، پائیز و زمستان 1380، صفحات 51 تا 56.

29)   یداله فرهادی، فربد فدایی، مرتضی كریمی، آرش میراب زاده، فرید براتی. تفاوت زمانی در تاثیر كلوزاپین بر علائم اسكیزوفرنیا، مجله حكیم، دوره دوّم، شماره سوّم، پائیز 1378، صفحات 169 تا 176.

30)   دكتر غلامحسین احمد زاده، دكتر آرش میراب زاده. بررسی میزان شیوع و نقش الگوی رفتاری تیپ A  در مبتلایان به انفاركتوس میوكارد در مقایسه با گروه كنترول، مجله دانشكده پزشكی اصفهان، سال چهاردهم، شماره 45، زمستان 1375، صفحات 70 تا 74.

 

ب) انگلیسی:

31)  Monir Baradaran Eftekhari, Arash Mirabzadeh, Katayoun Falahat, homeira Sajjadi, Meroe Vameghi, Gholamreza Ghaedamini Harouni. Priorities of positive mental health in the Iranian community: a qualitative study. Electron Physician. 2018 July 10(7); 7120-7131.

32)  Mirabzadeh A, Baradaran Eftekhari M, Falahat K, Sajjadi H, Vameghi M, Ghaedamini harouni G. Positive Mental Health from the perspective of Iranian society: A qualitative study. 2018 (Jan 23); 7:103.

33)  Ghaedamini harouni G, Sajjadi H, Rafiey H, Mirabzadeh A, Vaez-Mahdavi, Mohaqeqi Kamal SH. Current status of health index in Tehran: A multidimensional approach. Med J Islam Repub Iran. 2017 (1 June); 31:29.

34)  Shirazikhah M, Mirabzadeh A, Sajadi H, Joghataei MT, Biglarian A, Mousavi T, Shahboulaghi FM. National survey of availability of physical rehabilitation services in Iran: A mixed methods study. Electron Physician. 2017 Nov 25; 9(11): 5778-5786.

35)  Emamalizadeh B, Jamshidi J, Movafagh A, Ohadi M, Khaniani MS, Kazeminasab S, Biglarian A, Taghavi S, Motallebi M, Fazeli A, Ahmadifard A, Shahidi GA, Petramfar P, Shahmohammadibeni N, Dadkhah T, Khademi E, Tafakhori A, Khaligh A, Safaralizadeh T, Kowsari A, Mirabzadeh A, Zarneh AE, Khorrami M, Shokraeian P, Banavandi MJ, Lima BS, Andarva M, Alehabib E, Atakhorrami M, Darvish H.  RIT2 Polymorphisms: Is There a Differential Association? . Mol Neurobiol. 2017; 54(3): 2234-2240.

36)  Mahmoodi Z, Dolatian M, Shaban Z, Shams J, Alavi-Majd H, Mirabzadeh A. Correlation between Kind of Delivery and Posttraumatic Stress Disorder. Ann Med Health Sci Res. 2016; 6(6): 356-361.

37)  Sied Kazem Razavi Ratki, Babak Fallahi, Nassim Namiranian, Alireza Emami-Ardekani, Mohsen Saghari, Arash Mirabzadeh, Armaghan Fard-Esfahani, Davood Beiki, Mohammad Eftekhari, Farzaneh Pooyafard. Factors affecting the quality of life of well-differentiated thyroid carcinoma patients: A cross-sectional study on 435 Iranian patients. Iran J Nucl Med. 2016; 24(2): 92-98.

38)  Farashi S, Ohadi M, Hosseinkhani S, Darvish H, Mirabzadeh A. Decreased gene expression activity as a result of a mutation in the calreticulin gene promoter in a family case of schizoaffective disorder. Cogn Neurodyn. 2016; 10(3): 269-274.

39)  Dolatian M, Mahmoodi Z, Alavi-Majd H, Moafi F, Ghorbani M, Mirabzadeh A. Psychosocial factors in pregnancy and birthweight: Path analysis. J Obstet Gynaecol Res. 2016 Jul; 42(7): 822-30.

40)  Malakouti SK, Nojomi M, Mirabzadeh A, Mottaghipour Y, Zahiroddin A, Kangrani HM. A Comparative Study of Nurses as Case Manager and Telephone Follow-up on Clinical Outcomes of Patients with Severe Mental Illness. Iran J Med Sci. 2016 Jan; 41(1): 19-27.

41)  Atakhorrami M, Rahimi-Aliabadi S, Jamshidi J, Moslemi E, Movafagh A, Ohadi M, Mirabzadeh A, Emamalizadeh B, Ghaedi H, Gholipour F, Fazeli A, Motallebi M, Taghavi S, Ahmadifard A, Mohammadihosseinabad S, Shafiei Zarneh AE, Shahmohammadibeni N, Madadi F, Andarva M, Darvish H. A genetic variant in CAMKK2 gene is possibly associated with increased risk of bipolar disorder. J Neural Transm. 2015; Sep 9.

42)  Seyed Kazem Malakouti, Farnoush Davoudi, Saeed Khalid, Masoud Ahmadzad Asl, Murad Moosa Khan, Narges Alirezaei, Arash Mirabzadeh, Diego Deleo. The Epidemiology of Suicide Behaviors among the Countries of the Eastern Mediterranean Region of WHO: a Systematic Review. Acta Medica Iranica, 2015;  53(5): 257- 267.

43)  Malakouti S.K, Mirabzadeh A, Nojomi M, Ahmadi Tonkaboni A, Nadarkhani F, Mirzaie M, Chimeh N. Clinical outcomes and cost eff.ectiveness of two aftercare models provided by general physicians and nurses to patients with severe mental illness. Med J Islam Repub Iran, 2015: 7(29):1- 9.

44)  Gita Sadighi, Mohammad Reza Khodaei, Farbod Fadai, Arash Mirabzadeh, Alireza Sadighi. Self Stigma among people with Bipolar-I Disorder in Iran. IRJ, 2015; 13(1): 28- 32.

45)  Monir Baradarn Eftekhari, Ameneh Setareh Forouzan, Arash Mirabzadeh, Homeira Sajadi, Masoumeh Dejman, Hsasn Rafiee, Mohammad Mahdi Golmakani. Mental Health Priorities in Iranian Woman: Overview of Social Determinants of Mental Health. Iran J Psychiatry, 2014; 9(4): 241-247.

46)  Rezazadeh M, Gharesuran J, Arash Mirabzadeh, Khorram Khorshid HR, Biglarian A, Ohadi M. A primate-specific functional GTTT-repeat in the core promoter of CYTH4 is linked to bipolar disorder in human. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2014; 18(56): 161-167.

47)  Arash Mirabzadeh, Pouneh Kimiaghalam, Farbod Fadai, Mercedeh Samiei, Reza Daneshmand. The Therapeutic Effectiveness of Risperidone on Negative Symptoms of Schizophrenia in Comparision with Haloperidol: A randomized Clinical Trial. Basic and Clinical Neuroscience, 2014; 5(3): 212- 217.

48)  Ali Nazeri Astaneh, Arash Mirabzadeh, Masood Karimloo, Omid Rezaei, Farbod Fadai, Neda Alibeigi, Robabeh Mazinani, Mercedeh Samiei, Mohammad Reza Khodaei. Investigating the Attitude of Graduate Psychiatrists in 2002-2009 towards OSCE and Conventional Clinical Interview Examination. Iran J Psychiatry, 2014; 9(2): 110- 114.

49)  Eftekhari MB, Dejman M, Forouzan AS, Mirabzadeh A. A qualitative study of community based health programs in Iran: An experience of participation in I.R.IRAN. IJPVM, 2014; 5: 217-223.

50)  Abedini H, Farshi S, Mirabzadeh A, Keshavarz S. Antidepressant effects of citalopram on treatment of alopecia areata in patients with major depressive disorder. J Dermatolog Treat, 2014; 25(2): 153- 155.

51)  Mohammadi F, Eftekhari MB, Dejman M, Forouzan AS, Mirabzadeh A. Seeking comfort: Women mental health process in I. R. Iran: A grounded theory study. Int J Prev Med, 2014; 5: 217-223.

52)  Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Farahnaz Mohammadi, Masoumeh Dejman, Monir Baradarn Eftekhar. How Iranian Women Conceptualize Mental Health: An Explanatory Model. Iranian J Pub Health, 2014; 43(3): 342- 348.

53)  Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd, Zohreh Mahmoodi, Farnoosh Moafi. Relationship between Structural and Intermediary Determinants of Health and Preterm Delivery. J Reprod Infertil, 2014; 15(2): 78-86.

54)  Arash Mirabzadeh, Enayatollah Bakhshi, Mohamad Reza Khodaei, Mohammad Reza Kooshesh, Bibi Riahi Mahabadi, Hossein Mirabzadeh, Akbar Biglarian. Cost prediction of antipsychotic medication treatment of psychiatric disorder using artificial network model. J Res Med Sci, 2013; 18(9): 782-785.

55)  Arash Mirabzadeh, Monir Baradarn Eftekhar, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajadi, Hassan Rafiee. Relationship between ways of coping and quality of life in married women: Toward mental health promotion. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(8): 627- 632.

56)  Arash Mirabzadeh, Mahrokh Dolatian, Ameneh Setareh Forouzan, Homeira Sajjadi, Hamid Alavi Majd, Zohreh Mahmoodi. Path Analysis Associations Between Perceived Social Support, Stressful Life Events and Other Psychosocial Risk Factors During Pregnancy and Preterm Delivery. Iran Red Crescent Med J. 2013; 15(6): 507- 514.

57)  Mohammad Reza Khodaei, Arash Mirabzadeh, Hashem Shemshadi, Zabihollah Ashtari, Maryam Ranjbar, Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samiei. Pattern of psychotropic medications in elderly with chronic schizophrenia. IRJ, 2013; 11(17): 20- 27.

58)  Monir Baradarn Eftekhari, Katayoun Falahat, Masoumeh Dejman, Ameneh Setareh Forouzan, Hossein Malek Afzali, Noot Heidari, Arash Mirabzadeh. The Main Advantages of Community Based Participatory Health Programs: An Experience from the Islamic Republic of Iran. Glob J Health Sci, 2013; 5(3): 28-33.

59)  Mahrokh Dolatian, Arash Mirabzadeh, Ameneh Setareh Forouzan, Homeyra Sajadi, Hamid Alavi Majd, Farnoosh Moafi. Preterm Delivery and Psycho–Social Determinants of Health Based on World Health Organization Model in Iran: A Narrative Review. Glob J Health Sci, 2012; 5(1): 52-64.

60)  Kazeminasab S, Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Oladnabi M, Ohadi M, Mirabzadeh A, Hosseinkhani S. Aberrant expression of Activating Transcription Factor 6 (ATF6) in major psychiatric disorders. Psychiatry Res, 2012; (200): 1086-1087.

61)  Ohadi M, Mirabzadeh A, Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Rezazadeh M, Hosseinkhanni S, Oladnabi M, Firouzabadi SG, Darvish H. Novel evidence of the involvement of calreticulin in major psychiatric disorders. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2012; 37(2): 276-281.

62)  Arash Mirabzadeh, Mohammad Reza Khodaii Ardakani. Treatment of Depression in the Elderly. IRJ, 2012; 10(16): 89- 111.

63)  Arash Mirabzadeh, Mohammad Reza Khodaei, Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samiei, Maryam Ranjbar. Pattern of Antipsychotic Use and its determinants in Razi Psychiatric Hospital. IRJ, 2012; 10(15): 3-14.

64)  Esmaeilzadeh-Gharehdaghi E, Banan M, Farashi S, Mirabzadeh A, Farokhashtiani T, Hosseinkhani S, Heidari A, Najmabadi H, Ohadi M.Support for down-tuning of the calreticulin gene in the process of human evolution. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2011; (35): 1770-1773.

65)  Farokhashtiani T, Mirabzadeh A, Olad Nabi M, Magham ZG, Khorshid HR, Najmabadi H, Ohadi M.Reversion of the human calreticulin gene promoter to the ancestral type as a result of a novel psychosis-associated mutation. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 2011; 35(2): 541-544.

66)  Vameghi M, Feizzadeh A, Mirabzadeh A, Feizzadeh G. Exposure to Domestic violence Between Parents: A Prospective From Tehran, Iran. J Interpers Violence. J Interpers Violence, 2010; 25(6): 1006-1021.

67)  Nabi MO, Mirabzadeh A, Feizzadeh G, Khorshid HR, Karimlou M, Yeganeh MZ, Asgharian AM, Najmabadi H, Ohadi M. Novel mutations in the calreticulin gene core promoter and coding sequence in schizoaffective disorder. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2010; 2(153): 706-709.

68)  Gozalpour E, Kamali K, Mohammd K, Khorram Khorshid HR, Ohadi M, Karimloo M, Mirabzadeh A, Fotouhi A. Association between Alzheimer’s Disease and Apolipoprotein E Polymorphisms. Iranian J Publ Health, 2010; 2(39): 1-6.

69)  M. Zarif Yeganeh, A. Mirabzadeh, H.R. Khorram Khhorshid, K. Kamali, Y. Heshmati, E. Gozalpour, K. Veissy, Olaad Nabi, H. Najmabadi, and M. Ohadi. Extreme Homozygote Haplotypes at the Human Caveolin 1 Gene Upstream Purine Complex in Sporadic Alzheimer’s Disease. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2010; 1(150): 347-349.

70)  Y. Heshmati, A. Mirabzadeh, G. Feizzade, M. Gilanipour, M.R. Etminan, H.R. Khoram Khorshid, K. Kamali, M. Fakhri, N. Moghimi, H. Najmabadi, M. Ohadi. A novel polymorphic purine complex at the 1.5 kb upstream region of the human caveolin-1 gene and risk of Alzheimers disease; extra-short alleles and accumulated allele homozygosity. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet, 2009; 2(150): 248-253.

71)  Arash Mirabzadeh، Parisa Pakdel، Katayoun Khoushabi، Mohammad Reza Khodaei، Golnaz Feizzadeh, Mercedeh Samie. Evaluation of Prevalence and Effective Factors on Changing the Diagnosis from Mood Disorders to Schizophrenia after Six Years. Iranian Journal of Psychiatry, 2008; 2(3): 46-51.    

72)  Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Zandi T. Reliability Reliability, Validity and Factor Structure of the GHQ-28 in Iranian Elderly. International Psychogeriatrics, 2007; 4(19): 623-634.

73)  Arash Mirabzadeh, Robabeh Mazinani, Mahsa Gilanipour, Pouneh Kimiaghalam, Reza Daneshmand. Folie à Cinq. German Journal of Psychiatry, 2007; 2(10): 46–49.

74)  Malakouti SK, Fatollahi P, Mirabzadeh A, Salavati M, Zandi T. Reliability, validity and factor structure of the GDS-15 in Iranian elderly. International Journal of Geriatric Psychiatr, 2006; 6(21): 588-593.

 ·         طرح های تحقیقاتی:

مجری هشت طرح تحقیقاتی و همکار اصلی دوازده طرح تحقیقاتی از سال ۱۳۷۷

 

·         مقالات ارائه شده در همایش های علمی:

ارائه ۱۳۸ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۷ مقاله به صورت پوستر درکنگره های علمی داخلی و بین المللی از سال ۱۳۶۸

 

 ·         مدرس كارگاه آموزشی:

مدرس ۲۰ کارگاه آموزشی از سال ۱۳۷۸

 

·         راهنمایی و مشاوره پایان نامه دستیاران و دانشجویان:

راهنمایی ۱۵ و مشاوره ی ۱۷ پایان نامه دكترای تخصصی روانپزشكی و دکترای پژوهشی

 

·         علائق فردی:

1)      عكاسی

2)      شنا

 

 ·         امتیاز های ویژه:

 

1)   استاد نمونه پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۴

2)   استاد نمونه آموزشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۹۴

3)   ناظر برتر طرح های پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۷

4)    رتبه اول استاد راهنمای پایان نامه های برگزیده دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۸۳

 

·         ارجاع ها:

1)      جناب آقای دکتر احمد جلیلی، نماینده سابق ناحیه ۱۵ انجمن جهانی روانپزشکان، رئیس سابق و عضو انجمن علمی روانپزشکان ایران

تلفن:  88991813-21-98+ ، Email: sajalili@gmail.com

2)      جناب آقای دکتر محمد رضا خدایی، استاد و مدیر گروه روانپزشکی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تلفن: 22180140-21-98+ ، Email: kh.4518@yahoo.com

 

 

 

 

منوی انتخابی وجود ندارد

صفحه اصلی دانشگاه     معاونت آموزشی     معاونت پژوهشی     معاونت درمان     معاونت فرهنگی و دانشجویی     تماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی